ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek rolny 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-07 13:02:26 przez Zbigniew Madajczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
1. Podmiot opodatkowania.
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami gruntów
2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
2. Przedmiot opodatkowania.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z
wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
3. Obowiązek podatkowy.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
4. Stawki podatku rolnego.
Wysokość podatku rolnego dla Gminy Łagów na rok 2020
- za 1 ha wynosi  (2,5 q x 58,46 zł = 146,15 zł)
- poniżej 1 ha stawka wynosi  (5 q x 58,46 zł = 292,30 zł)
 
5. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym.
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
6. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego.
Wpłacać należy w 4 proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji na podatek rolny na rachunek budżetu Gminy Łagów przelewem na rachunek ( Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Odział Łagów 33 9656 0008 2000 0260 2000 0001 ) lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasenta.
W terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Paszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-07 12:03:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-07 13:02:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 10:51:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony