ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości 2022 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-04 14:02:22 przez Zbigniew Madajczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Przedmiot opodatkowania.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty
- budynki
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a objęte podatkiem rolnym będą grunty zaliczone w ewidencji gruntów do użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, natomiast podatkiem leśnym – grunty ujawnione w tej ewidencji jako las. Wyjątek stanowią lasy i użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna, które podobnie jak inne grunty nie zaliczone w ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych oraz lasów podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

2.Podmiot opodatkowania.
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
- użytkownikami wieczystymi gruntów
- samoistnymi posiadaczami nieruchomościami lub obiektów budowlanych
- w niektórych przypadkach – posiadacz zależnych nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Obowiązek podatkowy.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
- informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklarację na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej).
Obowiązek składania powyższych deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).
 
4. Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXVI.203.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 15 października 2021 roku.

Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,00 zł od 1m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.
 
            Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej – 24,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 7,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w tym letniskowych 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej)
            Od budowli lub ich części:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza i leśna 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
5. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości.
            Osoby fizyczne płacą  podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku kiedy kwota podatku nie przekracza 100 zł rocznie, osoby fizyczne opłacają podatek jednorazowo w terminie do 15 marca, a osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej do 31 stycznia. Przelewem na rachunek Urzędu Gminy Łagów (Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie  Oddział Łagów 90 9656 0008 2000 0260 2000 0042 ) lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Łagów; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasenta.
            Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – pierwsza rata do 31 stycznia, a kolejne do 15 dnia każdego miesiąca. . Przelewem na rachunek Urzędu Gminy Łagów ( Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie  Oddział Łagów 90 9656 0008 2000 0260 2000 0042 ) lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Łagów; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasenta.
            W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości pobierany jest wraz z podatkiem rolnym i leśnym jako łączne zobowiązanie pieniężne doręczane w formie jednego nakazu płatniczego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paula Ciećwierz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 14:01:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zbigniew Madajczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 14:02:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zbigniew Madajczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 15:07:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony