ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kiomunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 – 2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2024 – 2027
 
 
Wójt Gminy Łagów informuje, że przystępuje się do wyboru ławników sądowych na kadencję 2024 – 2024 do Sądu Rejonowego w Świebodzinie:
- 1 ławnik do IV Wydziału Pracy.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027 przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Gminy Łagów po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
 
Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Łagów w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 800 do 1600, wtorek-piątek od 730 do 1500)
Wzory:  karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zapytania o udzielenie informacji o osobie, wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosownych oświadczeń są dostępne w biurze nr 17 Urzędu Gminy Łagów.
Zgodnie z brzmieniem art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych stosownie do treści art.159 ww. ustawy:
 
Ławnikami nie mogą być:
 1.  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2.  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3.  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 
 1. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 2. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 3. duchowni;
 4. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 5. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 6. radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.
 

 
Wójt Gminy Łagów
 /-/ Czesław Kalbarczyk
 
 
 
Pliki do pobrania:
 1. Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Załącznik Nr 2 - Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie.
 3. Załącznik Nr 3 – Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Załącznik Nr 4 – Wzór listy poparcia kandydata na ławnika.
 5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie kandydata na ławnika.
 6. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie kandydata na ławnika.
Łagów,  29.05.2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Warczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-29 14:05:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zbigniew Madajczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-29 14:08:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zbigniew Madajczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-29 14:09:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o węglu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gmina Łagów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 15:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zbigniew Madajczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 15:39:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zbigniew Madajczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09 15:39:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do realizacji zadania pn.: Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. ...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Porycki Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 10:50:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zbigniew Madajczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 10:52:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zbigniew Madajczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 10:52:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat w sprawie naboru kandydatów na ławników

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że nabór (składanie dokumentów) kandydatów na ławników odbędzie się w Urzędzie Gminy Łagów.
Kandydatów na ławników sądowych można zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy przy ul.1 Lutego 7 w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 14 maja 2015 r. Rada Gminy Łagów wybierze
3 ławników do Sądu Rejonowego (w tym: 2 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i 1 do Wydziały Pracy)
Szczegółowe Informacje, wzory dokumentów:
- Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/uglagow/160/Lawnicy_sadowi/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator Systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-09 08:52:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-09 09:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-09 09:40:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »