ˆ

Jednostki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 12:17:41 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie
ul. Sulęcińska 2
Kierownik: Joanna Gilewicz
Miejscowość: Łagów
Adres: ul. Sulęcińska 2
Poczta: 66-220 Łagów
Województwo: lubuskie
Powiat: świebodziński
Telefon: (068) 3258959
Fax: (068) 3412 262
e-mail:
Czas pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.00
Zakres działania:
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone i własne gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi odpowiednio przez Wojewodę i Radę Gminy.
Zadania Ośrodka:
1.Własne gminy o charakterze obowiązkowym:
1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
2) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci,
3) udzielania zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenie zdrowotne osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
5) praca socjalna,
6) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
7) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań
2. Własne gminy fakultatywne:
1.prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3.przyznawanie pomocy rzeczowej (w tym dożywianie dzieci w szkole),
4.przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
5.przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
6.inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
7) Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
Zadania zlecone gminie (art. 11):
1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
2)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
3)opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe,
4)opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
5)przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
6)zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
Procedury przyznawania pomocy, świadczeń.
1.W celu uzyskania świadczenia pomocy społecznej należy:
a)złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku w Łagowie;
- wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu,
- wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- o rodzaju wymaganej dokumentacji informuje pracownik socjalny w zależności od rodzaju świadczenia, o jakie występuje wnioskodawca,
- w każdym przypadku wymagane jest udokumentowanie dochodu osoby lub rodziny;
b)spełniać kryteria ustawowe:
dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać:
- na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł,
- na pierwszą osobę w rodzinie - 418,00 zł,
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294,00 zł,
- na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210,00 zł,
(kwoty te podlegają waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawi o pomocy społecznej).
społeczne - pomoc udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2. świadczenie z pomocy społecznej można otrzymać również w szczególnych przypadkach:
1) rodziny i osoby, przekraczające kryterium wymienione w pkt. 2) lit. a), w szczególnie uzasadnionych mogą otrzymać pomoc pieniężną lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych w ustawie,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy, przy czym:
a)miesięczna wysokość zasiłku okresowego nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
b) wysokość zasiłku celowego nie może być wyższa niż 100% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
3. Osoby lub rodziny korzystające z pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego nie muszą spełniać kryterium dochodowego.
4. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie lub inna upoważniona osoba. Decyzje wydawane są w formie pisemnej po uprzednim przeprowadzeniu, przez pracownika socjalnego, wywiadu środowiskowego (rodzinnego).
5. W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych, kierownik OPS może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.
6. świadczenia pieniężne pomocy społecznej wypłaca się w okresach miesięcznych, od miesiąca kalendarzowego, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentację.
7. Osoba (strona) niezadowolona z wydanej decyzji może się od niej odwołać, za pośrednictwem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Termin załatwienia sprawy:
Sprawy klientów załatwiane są niezwłocznie, a w sytuacjach wyjątkowych gdy sprawa wymaga postępowania dowodowego do 30 dni (zgodnie z KPA).
Podstawa prawna działania:
  1. Ustawa z dn. 8.III.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
  2. Ustawa z dn. 29.XI.1990r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 ze zm.),
  3. Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148 ze zm.),
  4. Ustawa z dn.22.III.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
  5. Statut Gminy Łagowie,
  6. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej,
  7. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  8. Uchwała Nr V/35/2003 Rady Gminy Łagów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminny w odniesieniu do dożywiania dzieci.                                                                            

     
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zasilenie Danymi
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zasilenie Danymi
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-05 12:17:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 12:17:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-20 13:27:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony