ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:31:27 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.298.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zbigniew Madajczak
22:29:30 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.297.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. Zbigniew Madajczak
22:27:57 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.296.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak
22:25:16 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.295.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Gronów. Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:36:18 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023r. Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:36 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Toporów, gm Łagów" Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:06 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny” w ramach projektu: Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:12:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowa z ujęciem wody oraz SUW w miejscowości Kosobudz, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Toporów ul. Niedźwiedzka, Kosobudz, Niedżwiedź" Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
04:01:03 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 4/23 Wójta Gminy Łagów z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków. Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:07:21 Edycja elementu załącznik do informacji Zabytki nabór - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie Wójta Gminy Łagów o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zbigniew Madajczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony