ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:02:48 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie - Obwieszczenie Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:19:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 2 - Wzór Umowy -po zmianie - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny” w ramach projektu Zbigniew Madajczak
09:19:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe po zmianie - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny” w ramach projektu Zbigniew Madajczak

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:37:32 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 31 stycznia 2023 roku o godz. 14.30 Zbigniew Madajczak
22:34:10 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.300.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Łagów z dni 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak
22:32:40 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.299.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Zbigniew Madajczak
22:31:27 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.298.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zbigniew Madajczak
22:29:30 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.297.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. Zbigniew Madajczak
22:27:57 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.296.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Łagów. Zbigniew Madajczak
22:25:16 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR XLIII.295.2023 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Gronów. Zbigniew Madajczak

Nawigacja między stronami listy informacji