ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kasjer u Urzędzie Gminy Łagów

Miejsce pracy: Urząd Gminy Łagów

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy

Data udostępnienia: 2020-07-13

Ogłoszono dnia: 2020-07-13

Termin składania dokumentów: 2020-07-22 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Wójt Gminy Łagów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1.posiadanie obywatelstwa polskiego;
2.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3.wykształcenie wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane ekonomiczne); 
4. doświadczenie zawodowe –co najmniej 2 letni staż pracy;
5. stan zdrowia pozwalający na prace na danym stanowisku;
6. nieposzlakowana opinia;
7. brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  za przestępstwo  skarbowe;
8. wiedza  i umiejętności zawodowe - znajomość  przepisów  dotyczących:
 • podatków i opłat lokalnych,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • Ordynacji podatkowej. 
b. Wymagania dodatkowe:
1. Staż pracy–praca o charakterze  biurowym w administracji publicznej,
2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych oraz ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2010 poz. 713), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.) , ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351 ze zm.).
3. doświadczenie związane z obsługa kasy oraz obsługą klientów.
4. umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie  ze  stresem  w sytuacjach konfliktowych, sprawna  organizacja pracy.
5. odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Łagów i jednostek oświatowych i każdej nowej utworzonej jednostki organizacyjnej Gminy.
 2. praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi kasy,
 3. obsługa terminala płatniczego,
 4. przyjmowanie wpłat od petentów, sołtysów, w tym z tytułu rozliczeń z pracownikami oraz odprowadzanie podjętej gotówki do banku,
 5. wypisywanie czeków oraz podejmowanie gotówki  do kasy,
 6. dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
 7. zwracanie do banku nierozdysponowanej gotówki,
 8. bieżące sporządzanie raportów kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju  środków  oraz przekazanie  ich  wraz z dokumentami przychodowymi 
  i rozchodowymi komórce  księgowości za potwierdzeniem odbioru,
 9. składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych
  i rozrachunkowych w banku prowadzącym rachunki bankowe Gminy Łagów, oraz przeliczanie  ilości  blankietów czekowych i potwierdzenie ich  odbioru,
 10. prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania: czeków gotówkowych i dowodów KP, KW,
 11.  anulowanie mylnie wystawionych wypłat i pokwitowań oraz czeków zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 12. przestrzeganie  zasad transportu  wartości  pieniężnych  wypłacanych  i podjętych  z banku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 września 2010r .w sprawie  wymagań  jakimi powinna odpowiadać  ochrona wartości  pieniężnych  i transportowanych  przez przedsiębiorców  oraz inne jednostki  organizacyjne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 793)

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. umowa  o pracę  na czas określony – 6 miesięcy   z obowiązkiem  odbycia  służby  przygotowawczej  w przypadku  osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku  urzędniczym, z możliwością  zawarcia  w przyszłości  umowy na czas nieokreślony,
2. pełny wymiar czasu pracy,
3.  praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
4. praca w siedzibie Urzędu oraz pobieranie i odprowadzanie gotówki do punktu bankowego obsługującego Gminę Łagów
5. praca przy monitorze powyżej 4 godz.
6.  bezpośredni kontakt z klientami,

V. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje),
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-22 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Urząd Gminy Łagów ul. Spacerowa7, 66-220 Łagów pokój na 1 – sekretariat, w terminie do dnia 22 lipca 2020r. do godz. 15:00.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Łagów ul. Spacerowa7, 66-220 Łagów pokój na 1 – sekretariat

VII. Informacje dodatkowe:

1. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap –sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
2. dodatkowe informacje będą dostępne w Urzędzie Gminy Łagów  ul. Spacerowa 7,
3. informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łagów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Loba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-15 13:52:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-15 13:54:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-24 17:23:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony