ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor w Referacie Inwestycji i Obrony Cywilnej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Łagów

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: REFERAT INWESTYCJI I OBRONY CYWILNEJ

Data udostępnienia: 2020-11-26

Ogłoszono dnia: 2020-11-26

Termin składania dokumentów: 2020-12-08 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Zlecający: Wójt Gminy Łagów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1.posiadanie obywatelstwa polskiego.
2.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.wykształcenie wyższe, pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku: inżynieria drogowa lub budownictwo drogowe lub budownictwo komunikacyjne, lub budownictwo ogólne, innymi o specjalności z zakresu budowy i eksploatacji dróg,
4. dobry stan zdrowia pozwalający na prace na danym stanowisku,
5. nieposzlakowana opinia,
6.brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
b. Wymagania dodatkowe:
1.znajomość procedur i regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego,
2.znajomość zasad kosztorysowania robót,
3.doświadczenie w pracy samorządowej,
4.znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu gminy i powiatu i Kodeksu postepowania administracyjnego,
5.znajomość Prawa zamówień publicznych ,Prawa budowlanego,
6.znajomość ustawy o finansach publicznych,
7.predyspozycjie osobowościowe odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,
8.kreatywność, terminowość, umiejętność stosowania przepisów prawa  i skutecznego   komunikowania się  i przekazywania informacji ,dyspozycyjność i odporność na stres,
9.znajomość programy pakietu MS Ofifice
10.prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji:
 1. przygotowanie danych do przeprowadzenia procedury przetargowej(dokumentacji projektowo-kosztorysowych, robót budowlanych, dostaw i usług),
 2. sporządzanie wzorów umów cywilno-prawnych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych,
 3. sporządzanie wzorów umów cywilno-prawnych na wykonanie robót budowlanych oraz na dostawy i usługi,
 4. udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych,
 5. przeprowadzanie kontroli robót związanych z realizacją inwestycji,
 6. organizacja odbiorów częściowych i końcowych prac projektowych i robót budowlanych.
 7. rozliczanie i przekazywanie do użytku inwestycji.   
 8. sporządzanie danych do sprawozdań.
 9. sporządzanie projektu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych.  
 10. występowanie z wnioskami o zatwierdzenie projektów budowlanych i uzyskania pozwolenia  na bud
 11. planowania rzeczowo finansowego inwestycji gminnych,
 12. gromadzenie niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych  przekazywania placów budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych,
 13.  zgłaszania, zawiadamiania o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych
właściwym organom i instytucjom,
 • koordynacji prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas
realizacji zadań inwestycyjnych,
 •  organizowaniu i uczestniczeniu w odbiorach oddanych do użytku obiektów budowlanych,
 • nadzoru nad przeglądami gwarancyjnymi, rozliczania, zabezpieczania, należytego wykonania przedmiotu umowy,
 • rozliczania kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • planowania inwestycji drogowych i nadzoru nad ich realizacja,
 • prowadzenia innych spraw związanych z zarzadzaniem drogami gminnymi,
 • nadzorowania i koordynacji działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlania gminy, dostawy, energii elektrycznej, cieplnej  i gazu,
 • koordynowanie i rozliczanie zadań związanych z planowaniem zaopatrzenia gminy w energię elektryczną i gaz ziemny,
 
2. Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych we współpracy z innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami i jednostkami gminy, które odpowiadają za ich część merytoryczną, w tym w szczególności:
 
 1. przygotowanie dokumentacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego,
 2. uzgadnianie składu Komisji Przetargowej i przygotowanie decyzji Wójta w tej sprawie,
 3. opracowanie regulaminu Komisji Przetargowej, regulaminu konkursu,
 4. opracowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), zaproszenia do składania ofert,
 5. opracowanie dokumentacji postępowań i protokołów postępowań,
 6. uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych i jej obsługa kancelaryjno-techniczna,
 7. rozpatrywanie protestów przy udziale Komisji Przetargowej,
 8. reprezentowanie Urzędu w ramach udzielonych upoważnień w kontaktach z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,
 9. przygotowanie umów dla wykonawców będących rezultatem przeprowadzonych postępowań,
 10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów i zleceń o zamówienia publiczne,
 11. opisywanie faktur pod względem zgodności z przeprowadzonym postępowaniem,
 12. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i interpretacji w zakresie zamówień publicznych,
 13. archiwizowanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
 14. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
 15. koordynowanie działań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu, bieżące informowanie pracowników urzędu o zmianach w prawie zamówień publicznych.
 16. współpraca z pracownikami referatu w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji i remontów,
 17. przygotowywanie sprawozdań statystycznych związanych z powierzonym zakresem czynności.
 
3. W zakresie istniejącej infrastruktury komunalnej i inwestycji:
 1. zarzadzanie siecią dróg gminnych wraz z jego infrastruktura w zakresie utrzymania, ochrony, remontów
 2. wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
 3. utrzymanie oznakowania drogowego poziomego pionowego i ew. sygnalizacji świetlnej.
 4. współdziałanie z Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. współpraca z właścicielami mediów w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe,
 6. prowadzeniem niezbędnych adaptacji ,remontów i napraw w budynku Urzędu i innych obiektów gminnych
 7. prowadzenia spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym,

V. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje ( np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje),
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w celu przeprowadzenia konkursu,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-12-08 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Urząd Gminy Łagów ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów pokój na 1 (sekretariat w terminie do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

1. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach :I etap –sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
2.dodatkowe informacje będą dostępne w Urzędzie Gminy Łagów ul. Spacerowa 7,
3. informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łagów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Loba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-26 11:52:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-26 11:55:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28 10:57:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony