ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Gminnej Biblioteki w Łagowie

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka w Łagowie

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminna Biblioteka w Łagowie

Data udostępnienia: 2020-12-17

Ogłoszono dnia: 2020-12-17

Termin składania dokumentów: 2021-01-08 10:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Zlecający: Wójt Gminy Łagów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada wykształcenie wyższe I stopnia (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo);
3) posiada przynajmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.).
b. Wymagania dodatkowe:
1)   znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych;
2)  dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
3)   znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, bibliotek, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
5) umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez;
6) kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
7) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Do podstawowych obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki w Łagowie należy :
a) Reprezentowanie Gminnej Biblioteki na zewnątrz.
b) Wykonywanie obowiązków, o których mowa w §6 Organizacji Gminnej Biblioteki w Łagowie.
c) Organizowanie pracy Gminnej Biblioteki.
d) Opracowanie planów ,sprawozdań i analiz z zakresu działalności Gminnej Biblioteki w Łagowie  oraz  przedstawienie ich  organizatorowi instytucji kultury.
e) Wykonanie obowiązków podległych pracowników obowiązku kierownika zakładu pracy.
f) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
g) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
2) Dyrektor Gminnej Biblioteki w Łagowie odpowiada za właściwa realizacje przypisanych tej jednostce zadań oraz prawidłowe wykorzystanie środków finansowo –rzeczowych.

V. Wymagane dokumenty:

1)  pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki w Łagowie ;
2) CV z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia;
3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności;
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dokumenty potwierdzające 5 - letni staż pracy, w tym 3 - letni na stanowiskach kierowniczych);
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1440 ze zm.);
10)  oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji  procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).”;
11)  podpisaną klauzulę informacyjną dla osób przystępujących do przedmiotowego konkursu (wzór opublikowany pod ogłoszeniem o konkursie).
 Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, daty i czytelnego podpisu.
Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-08 10:00:00
b. Sposób:
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki w Łagowie ” w terminie do dnia 08 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łagów.  (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

VII. Informacje dodatkowe:

1)  z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnej Biblioteki w Łagowie kandydaci mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Łagów, po uprzednim umówieniu telefonicznym -
tel. 683412186;
2)  konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  • I etap - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna - bez udziału kandydatów (etap I odbędzie się w dniu  08 stycznia 2021 r., po terminie składania ofert).
  • II etap - odbędzie się o godzinie 9:00 w dniu 11 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędzie Gminy Łagów (osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie .
  •  II etap będzie się składał z rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest sprawdzenie wiedzy
    i umiejętności kandydata, niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3) konkurs będzie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Łagów ;
4) wnioski niekompletne, jak również te złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
5)    zgodnie z art. 15 ust. 5 z dnia 25.10.1991r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tj.(Dz.U 2020 poz. 194  ze zm.) Organizator przed powołaniem Dyrektora  zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki w Łagowie  oraz program jej działania,
6) zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;
7) informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie  internetowej Urzędu Gminy Łagów, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łagów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łagów .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Loba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-18 20:24:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-18 20:26:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28 11:10:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony