ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekun

Miejsce pracy: OPS

Wymiar etatu: Pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: OPS

Data udostępnienia: 2019-05-30

Ogłoszono dnia: 2019-05-30 przez Joanna Gilewicz

Termin składania dokumentów: 2019-06-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
e) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) wykształcenie zawodowe lub średnie oraz posiadanie dyplomu na jednym z kierunków:
• opiekunka  domowa
• opiekunka środowiskowa
• opiekun medyczny
lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej
g) prawo jazdy kat B i posiadanie samochodu własnościowego.
b. Wymagania dodatkowe:
a) sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji ;
b) samodzielność , komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
c) wysoka kultura osobista;
d) doświadczenie w pracy z osobami starszymi , chorymi, niepełnosprawnymi , wymagającymi opieki.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej dot. usług opiekuńczych oraz zadań wynikających z zakresu czynności, w szczególności opiekun zobowiązany jest do wykonywania u podopiecznego następujących czynności:   
a)  pielęgnacyjnych:
• wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb;
• pielęgnacja zlecana przez lekarza po uprzednim instruktażu udzielonym opiekunowi w domu chorego.
• pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.
b) gospodarczych:
• pomoc w czynnościach dnia codziennego , w miarę potrzeb pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się , jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych;
• zakup i dostarczenie artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych  artykułów do egzystencji w gospodarstwie domowym;
• zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego;
•   przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w którym podopieczny pozostaje sam oraz właściwe ich przygotowywanie;
• utrzymywanie porządku w pomieszczeniach używanych lub zajmowanych przez podopiecznego;
• utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrań podopiecznego;
• pomoc w zakupie odzieży i obuwia;
• palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna;
• pomoc podopiecznemu w kontaktach w urzędach, instytucjach, zakładach opieki zdrowotnej itp.;
• zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem;
• prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy;
c) prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
d) bieżąca współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) życiorys ( CV);
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
e) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
f) oświadczenie kandydata o  niekaralności;
g) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekun;
i) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-28 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty ( w zamkniętej kopercie z informacją : "Nabór na stanowisko opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie, ul. Sulęcińska 2, 66-220 Łagów
lub
przesyłać pocztą
na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sulęcińska 2, 66-220 Łagów , w terminie do 28 czerwca 2019r.  
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sulęcińska 2, 66-220 Łagów

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej;
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie ul. Sulęcińska 2 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Gilewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Gilewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 12:02:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 12:34:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30 12:41:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony