ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Miejsce pracy: Urząd Gminy Łagów

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: REFERAT INWESTYCJI I OBRONY CYWILNEJ

Data udostępnienia: 2020-02-04

Ogłoszono dnia: 2020-02-04

Termin składania dokumentów: 2020-02-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Wójt Gminy Łagów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a. Wymagania niezbędne:
 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada wykształcenie minimum średnie, 
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,
 7. posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:
  1. samorządu gminnego,
  2. postępowania administracyjnego,
  3. ochrony środowiska,
  4. prawa budowlanego,
  5. gospodarki odpadami,
  6. ustawy Ordynacja podatkowa – w zakresie postępowań podatkowych
  7. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  8. prawa zamówień publicznych
  9. znajomość prawa miejscowego,
 8. posiada następujące umiejętności:
 1. znajomość zagospodarowania terenu Łagowa,
 2. biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z programu PUMA, pakietu MS-Office)

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Realizowanie spraw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, w tym:
 1. prowadzenie spraw związanych i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łagów,
 2. obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,
 3. utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. opracowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 5. przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania publicznego polegającego  na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 6. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łagów, w tym:
 • realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami przez właścicieli nieruchomości,
 • funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
 • osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                      i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających  biodegradacji przekazywanych do składowania,
 1. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 2. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 3. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem, systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 5. przygotowanie postępowań i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,
 7. prowadzenie postepowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady,
 8. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej  prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz udostępnianie na stronie internetowej gminy informacji wskazanych w ustawie,
 9. monitoring (zgodność z harmonogramem, składowanie odpadów na PSZOK, odbiór odpadów wielogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
 10. prowadzenie szczegółowej ewidencji opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w zakresie przepisami prawa,
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie spraw związanych z pełnionym stanowiskiem,
 12. prowadzenie windykacji zaległości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych,
 13. prowadzenie działalności regulowanej i wydawanie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki zatrudnienia na stanowisku:
a) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy
b) kontakt z petentem (udzielanie informacji: bezpośrednio, telefonicznie i mailowo),
c) praca przy komputerze,
d) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak windy, dostosowanego WC).

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-12 15:00:00
b. Sposób:
a. Termin:
Od: 04.02.2020 do 12.02.2020r  do godziny 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
 
 1. napisem: umowa na zastępstwo w referacie inwestycji i Obrony Cywilnej  ”,
 2. z wskazaniem nazwy stanowiska pracy,
 
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy Łagów bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy Łagów, ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów – w terminie  do dnia 12. 02.2020 r. do godz. 15:00.

VII. Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe i i społeczne i oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze - był powyżej 6%.
 
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu     
      składania ofert pracy, zmiany terminu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Loba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-04 14:36:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-04 14:38:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-04 15:38:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony