ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie

Miejsce pracy: Gminny Zakład Komunalny w Gronowie

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Zakład Komunalny w Gronowie

Data udostępnienia: 2020-02-13

Ogłoszono dnia: 2020-02-13

Termin składania dokumentów: 2020-02-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Wójt Gminy Łagów

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
l) Obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa  wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) co najmniej 5 lat stażu pracy,
3) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie techniczne),
4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu
terytorialnego i gospodarki komunalnej, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994
ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2077 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz.
827 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze
zm.),
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.)
5) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakazem pełnienia
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
 
b. Wymagania dodatkowe:
l)    doświadczenie  na kierowniczym stanowisku w podmiotach sektora finansów publicznych,
2)    znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej,
3)    sumienność i kreatywność,
4)    samodzielność w podejmowaniu działań oraz dyspozycyjność,
5)    umiejętność kierowania zespołem pracowników i dobra organizacja pracy;
6)    odporność na stres,
7)    prawo jazdy kat. B.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie Zakładem oraz reprezentowanie go na zewnątrz w granicach udzielonych upoważnień,
2) organizowanie pracy Zakładu oraz ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu,
3) wykonywanie czynności ,ze stosunku pracy wobec pracowników Zakładu,
4) tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statutowych Zakładu,
5) kierowanie gospodarką finansową Zakładu i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość w tym opracowywanie planu finansowego Zakładu oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym,
6) składanie Wójtowi i Radzie Gminy Łagów sprawozdań z działalności Zakładu.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

l) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie
pracowników samorządowych,
3) praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy' monitorze ekranowym, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie oraz na
terenie gminy Łagów,
4) budynek nieprzystosowany do pracy osób niepełnosprawnych,
5) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy.
 

V. Wymagane dokumenty:

l) życiorys! curriculum vitae,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej ,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni prawa publicznych,
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wart. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
8) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w: ustawie z.
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.)
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-20 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Konkurs
na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie" w terminie do dnia 20.02.2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łagów, ul. Spacerowa7,
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
o terminie kolejnego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełnią wymagań
formalnych nie będą informowane,

VII. Informacje dodatkowe:

  1. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
    Łagów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łagów,
  2. Wójt Gminy Łagów zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu
    lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Loba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-13 15:12:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-13 15:13:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 23:57:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony