ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXXIV/209/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-29

Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2022 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(!dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) po przeprowadzeniu konsultacji,

Załączniki