ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXXIV/211/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-10-29

Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-10-29

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wpisania inwestycji budowy obwodnicy Nowego Miasteczka do budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(!dzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z p6in. zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 4 uchwaly nr XVIII 17 /20 16 Rady Miejskiej w Nowym
Miasteczku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 718 z p6in. zm.)

Załączniki