ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XXXVI/216/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j . Dz. U. 2021 poz.1372 ze zm./ oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899/, Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala co następuje

Załączniki