ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISI WYBORCZEJ W NOWYM MIASTECZKU z dnia 20 października 2014 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-10-21 08:22:40 przez Wiesław Kopeć

Akapit nr - brak tytułu

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISn WYBORCZEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie: terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych.

Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku na podstawie art. 410 §7 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 l póź. zm.) przyznaje numery
zarejestrowanym listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które nie s pełniają iadnego
z warunków okreś l onego wart. 409.

Nadanie numerów nas tępuje dla li st kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w
w i ęcej nit jednym okręgu wyborczym - s poś ród numerów następujących po numerach przyznanych w
trybie art. 410 § 5 pkt. 2.

Numery, O których mowa wytej Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku nadaje w
drodze losowania. Losowanie publiczne odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 10.00
w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2. Pokój nr l.

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie n iezwłocznie podana do
w iadomośc i publicznej poprzez wywieszenie u chwały w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Nowym Miasteczku oraz zostan ie umieszczona na stronie Biuletynu Informacj i Publicznej Gminy
Nowe Miasteczko.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Zofia Wróbel
 

Załączniki