ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Ustalenie warunków zabudowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i spraw środowiskowych

Ogłoszono dnia: 2015-01-16 09:36:41

Termin załatwienia

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) i procedurą w sprawie ustalenia warunków zabudowy określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.).

Osoba kontaktowa

Adela Wójcik inspektor ds. zamówień publicznych oraz planowania przestrzennego

Miejsce załatwienia

osobiście w pok. 8 lub za pośrednictwem poczty
 

Telefon kontaktowy

68 3888 154 w. 34

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

sprawdzenie kompletności wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego, wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

osobiście w pok. 8 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy – druk w załączeniu lub do pobrania w pok. 8
Załączniki:
a) 1 egz. mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujących teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, a także 1 kopię mapy ewidencyjnej czystej obejmującej obszar wokół terenu objętego wnioskiem o wymiarach równych co najmniej trzykrotnej szerokości frontu działki, nie mniej niż 50 m, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
b) umowy (promesy) zawarte między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu,
c) dowód zapłaty opłaty skarbowej - jeżeli jest wymagana ( na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może być zwrócony po uprzednim dokonaniu odpowiednich adnotacji (pokój 8).
d) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
 

Czas realizacji

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  i procedurą w sprawie ustalenia warunków zabudowy określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku - nr konta bankowego na które należy dokonać opłaty skarbowej - 25 8653 0004 0000 0088 3632 0002- Bank Spółdzielczy w Przemkowie.

Podstawa prawna: wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowi załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635). Na podstawie w/w załącznika do ustawy o opłacie skarbowej w związku z art. 4 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł. Nie podlega opłacie skarbowej: na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy o opłacie skarbowej – dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art.7 ustawy o opłacie skarbowej. Za udzielenie pełnomocnictwa opłata skabowa w wysokości 17 zł.
 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Al. Niepodległości 7 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
 

Uwagi

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji-opłata skarbowa 56 zł
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 

Załączniki