ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-19
Zakres przedmiotowy
WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-12
Zakres przedmiotowy
Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Borów Wielki,
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-29
Zakres przedmiotowy
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn . " Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Żuków w gminie Nowe Miasteczko" na działce nr ewid. 211/13 obręb 0009 Żuków
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-19
Zakres przedmiotowy
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 20 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 503/82, obręb 0003 Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, woj. lubuskie"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-12
Zakres przedmiotowy
DECYZJA Nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
Lp: 6
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-08-29
Zakres przedmiotowy
zbierania, magazynowania, składowania odpadów o kodach: 16 01 03 - zużyte opony, 16 01 19 - tworzywa sztuczne, 16 01 04- zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, 1601 17- metale żelazne, 1601 99- inne nie wymienione odpady, 1601 22- inne nie wymienione elementy, w miejscu do tego nieprzeznaczonym na działce nr 212/2 obręb Popęszyce Gmina Nowe Miasteczko
Lp: 7
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-26
Zakres przedmiotowy
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na działce ewidencyjnej 212/2 obręb Popęszyce gmina Nowe Miasteczko.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-28
Zakres przedmiotowy
zapisy w decyzji dotyczące użytych komponentów są nieaktualne i wymagają dopasowania, m. in. ze względu na brak dostępności paneli o mocy poniżej 500 W do realizacji dużych projektów
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-11
Zakres przedmiotowy
sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko znak: IGKiSŚ.6220.5.2020.ACH z dnia 15.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko znale IGKiSŚ .6220 .5. 2020 .ACH z dnia 15.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko":

Nawigacja między stronami listy informacji