ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-24
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 232/6 w obrębie Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" , zawieszone postanowieniem znak: IGKiSŚ.6220.4.2020.ACH z dnia 22.07.2020 r.
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-05
Zakres przedmiotowy
,, Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastruktura techniczna na części działki o nr ewid. 503/86 w miejscowości Gołaszyn" planowanego do realizacji w obrębie Gołaszyn. gmina Nowe Miasteczko, na działce o numerze ewidencyjnym 503/86
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-13
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia Ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-13
Zakres przedmiotowy
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko”
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-12
Zakres przedmiotowy
Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowi skowyc h uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowo śc i Miłaków I"
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-01
Zakres przedmiotowy
"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Miłaków w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7, 12/4, 1/3,2/43,2/44,3/2,3/3; obręb: 0005 Miłaków.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-25
Zakres przedmiotowy
Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 1 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko".
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-25
Zakres przedmiotowy
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: .Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko"
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-11
Zakres przedmiotowy
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 687/1 w miejscowości Gołaszyn — instalacje A,B,C".
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-04
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE o zgromadzeniu wystarczających dowodów i materiałów oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 1 0 mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb I, gmina Nowe Miasteczko"

Nawigacja między stronami listy informacji