ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 688 obręb Gołaszyn
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-29
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do l MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 688 obręb Gołaszyn" .
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-29
Zakres przedmiotowy
wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Żuków w gminie Nowe Miasteczko" na działce nr ewid.211/13 obręb Żuków
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-17
Zakres przedmiotowy
"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Żuków w gminie Nowe Miasteczko"
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-01
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 688 obręb Gołaszyn " .
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na działce ewidencyjnej nr 688 obręb Gołaszyn w miejscowości Gołaszyn
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-07
Zakres przedmiotowy
Budowa obwodnicy m. Nowe Miasteczko w ciągu drogi wojewódzkiej 328
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-06
Zakres przedmiotowy
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w Gminie Nowe Miasteczko" . Ustalić następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., 2081 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem : Opis konkretnych rozwiązań technologicznych planowanych do zastosowania na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej . Analiza oddzialywania przedsięwzięcia w zakresie emisji hala su wraz z częścią obliczeniową , z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu oraz graficznym przedstawieniem propagacji halasu z planowanego przedsięwzięcia na podkładzie kartograficznym .
Lp: 39
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-06
Zakres przedmiotowy
o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w Gminie Nowe Miasteczko"
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-06
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Budowa obwodnicy m. Nowe Miasteczko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328".

Nawigacja między stronami listy informacji