ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: d/s promocji, ochrony zabytków i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Spraw Środowiskowych

Data udostępnienia: 2019-12-18

Ogłoszono dnia: 2019-12-18

Termin składania dokumentów: 2020-01-07 15:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2019

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe
 7. znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
 8. znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką pracy na stanowisku,
 9. umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel),poczty elektronicznej,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych ,
 2. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się
i przekazywania informacji,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) samodzielność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
e) prawo jazdy kat. B,
f) ukończenie kursów i szkoleń związanych z zakresem obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. promocja gminy,
 2. pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych,
 3. współpraca w zakresie realizacji projektów promocyjnych,
 4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 7. realizacja zadań z zakresu turystyki i informacji turystycznej,
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
 9. tworzenie i likwidacja placówek oświatowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z organizacja niepublicznych placówek oświatowych,
 11. organizacja dowozów szkolnych,
 12. realizacja zadań związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianego,
ł) przygotowywanie i przeprowadzanie awansu zawodowego nauczycieli,
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego,
 2. współpraca w ramach programów operacyjnych z innymi instytucjami dot. oświaty,
 3. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie
  z przepisami,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek urzędu, I piętro, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcja narządów ruchu,
 2. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z petentami urzędu,
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu,
 4. obsługa komputera.
 5. wymiar etatu – 1 etat
 6. wynagrodzenie - zgodnie Zarządzeniem Nr 120.10.2016 Burmistrza Gminy
  i Miasta Nowe Miasteczko zmienionego zarządzeniem Nr 120.1.2018 w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku – wg XII kategorii zaszeregowania

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys,
 1. list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.    

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-07 15:00:00
b. Sposób:
 1. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. promocji, ochrony zabytków i współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
c. Miejsce:
 1. miejsce: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VII. Informacje dodatkowe:

 1. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 3. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku (www.nowemiasteczko.pl)
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą:
 5. wymaganie dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim
  w Nowym Miasteczku”
  – klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 6. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony