ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. rolnych, leśnych i ewidencji działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Spraw Środowiskowych

Data udostępnienia: 2020-11-13

Ogłoszono dnia: 2020-11-13

Termin składania dokumentów: 2020-11-27 13:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2020

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie średnie i min. 3 -letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i min. roczny staż pracy,
f) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
g) znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką pracy na stanowisku,
h) umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel), poczty elektronicznej,
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
j) prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
a) predyspozycje i umiejętności kandydata: komunikatywność, umiejętność planowania i   organizacji pracy własnej pod kątem wymaganych terminów, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność,
b) doświadczenie w administracji,
c) staż pracy na stanowisku związanym z zakresem zadań,
d) ukończenie kursów i szkoleń związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zadania wynikające z ustaw szczególnych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w szczególności: -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, pomoc właścicielom upraw dotkniętym zniszczeniami, klęskami żywiołowymi, - wystawianie zaświadczeń, poświadczeń dot. zakresu stanowiska, -sporządzanie umów dzierżawy gruntów rolnych,
b) sprawy z zakresu leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i ochrony zwierząt, w szczególności: - zalecanie, opiniowanie i nadzór nad zalesianiem, - sprawy związane z wycinką drzew i krzewów, - ochrona przyrody, - opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
c) sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, w szczególności: -zaświadczenia o wpisie do EDG, zmiany, zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty, - ustalanie godzin pracy, kontrola funkcjonowania placówek handlowych, usługowych, gastronomicznych, - prowadzenie spraw dotyczących turystyki i wypoczynku na terenie gminy,
d) sprawy z zakresu prawa wodnego, w szczególności: - kompletowanie oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą urządzeń wodnych gmmy, - melioracje użytków rolnych, nadzór nad dokumentacją, -przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód, - sprawy ochrony przeciwpowodziowej;
e) sprawozdawczość z zakresu stanowiska;
f) inne zlecone przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy -budynek urzędu - parter, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcja narządów ruchu,
2) praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z petentami urzędu,
3) współpraca z innymi komórkami urzędu,
4) obsługa komputera.
5) wymiar etatu - l etat
6) wynagrodzenie -zgodnie Zarządzeniem Nr 120.3.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko wg XII kategorii zaszeregowania

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow.6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-11-27 13:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. rolnych, leśnych i ewidecj i działalności gospodarczej"
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie me będą rozpatrywane;
2) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzaj ącego;
3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku (www.nowemiasteczko.pl)
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą:
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo\\rych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach -jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO o treści: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osohowych zawartych w załqczonych dokumentach, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa wart. 9 ust. l RODO".
6) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony