ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. księgowości i płac placówek oświatowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat finansowy

Data udostępnienia: 2021-07-22

Ogłoszono dnia: 2021-07-22

Termin składania dokumentów: 2021-08-03 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2021

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie min. średnie i min. 5 – letni staż pracy w księgowości lub wykształcenie wyższe i min. 3 – letni staż pracy w księgowości,
 7. znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
 8. znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką pracy na stanowisku,
 9. umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel),poczty elektronicznej,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się
i przekazywania informacji,
                b) umiejętność pracy w zespole,
    c) samodzielność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
    d) ukończenie kursów i szkoleń związanych z zakresem obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie list płac dla pracowników jednostek oświatowych,
 2. wykonywanie przelewów związanych z wypłatą wynagrodzeń, premii, nagród oraz innych świadczeń należnych pracownikom,
 3. dokonywanie należnych wypłat, potrąceń,
 4. bieżące rozliczanie zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji,
 5. prowadzenie wymaganej dokumentacji (kart wynagrodzeń, świadczeń ZUS, podatków dochodowych od wynagrodzeń osób fizycznych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i innych wynikających
  z obowiązujących przepisów,
 6. sporządzanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, kierowanie zaległych spraw spornych do sądu,
 7. sprawdzanie faktur pod względem formalnym oraz wykonywanie do nich przelewów,
 8. wykonywanie prac statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań
  z realizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek urzędu – I piętro,  budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcja narządów ruchu,
 2. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z petentami urzędu,
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu,
 4. obsługa komputera.
 5. wymiar etatu – 1 etat
 6. wynagrodzenie - zgodnie Zarządzeniem Nr 120.3.2020 Burmistrza Gminy
  i Miasta Nowe Miasteczko

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

    1.  życiorys,
 1. list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-03 15:00:00
b. Sposób:
 1. w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości i płac placówek oświatowych”.
c. Miejsce:
 1. Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VII. Informacje dodatkowe:

 1. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 3. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku (www.nowemiasteczko.pl)
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą:
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO o treści: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych   dokumentach, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.
 6. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z siedzibą w Nowym Miasteczku (67-124) przy ulicy Rynek 2 . Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@nowemiasteczko.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowemiasteczko.pl  .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony