ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko do spraw windykacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Spraw Środowiskowych

Data udostępnienia: 2022-04-12

Ogłoszono dnia: 2022-04-12

Termin składania dokumentów: 2022-04-25 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2022

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy ,
 6. znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
 7. znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką pracy na stanowisku,
 8. umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel), poczty elektronicznej,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
 1.  predyspozycje i umiejętności kandydata: komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej pod kątem wymaganych terminów, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji,
 3. staż pracy na stanowisku związanym z zakresem zadań,
 4. ukończenie kursów i szkoleń związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. analiza ewidencji księgowej dochodów dotyczących rozrachunków z odbiorcami,
 2. prowadzenie postępowań w sprawach o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości,
 3. windykacja należności (sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty zaległości wraz z naliczeniem należnych odsetek ze zwłokę, wystawianie tytułów wykonawczych),
 4. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
 5. sporządzanie wniosków o rozłożenie należności na raty i o odroczenie,
 6. sporządzanie wniosków do komorników sądowych o realizację tytułów,
 7. przygotowywanie zapytań w sprawie przewlekłości postepowania egzekucyjnego,
 8. przygotowywanie wniosków o zawieszenie postępowania oraz odwieszenie postępowania,
 9. prowadzenie ewidencji finansowej grzywien i mandatów,
 10. kierowanie spraw spornych do sądu,
 11. prowadzenie spraw związanych z Krajowym Rejestrem Dłużników
 12. prowadzenie spraw związanych z targowiskiem miejskim (opłaty, rozliczenia),
 13. prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 14. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu stanowiska,
 15. gromadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek urzędu – parter,  budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcja narządów ruchu,
 2. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z petentami urzędu,
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu,
 4. obsługa komputera.
 5. wymiar etatu – 1 etat
 6. wynagrodzenie - zgodnie Zarządzeniem Nr 120.22.2021 Burmistrza Gminy
  i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku – wg XII kat. zaszeregowania

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow 6%

V. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys,
 1. list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-04-25 00:00:00
b. Sposób:
 1. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. windykacji”.
c. Miejsce:
 1. miejsce: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z siedzibą w Nowym Miasteczku (67-124) przy ulicy Rynek 2 . Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@nowemiasteczko.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowemiasteczko.pl  .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony