ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat finansowy

Data udostępnienia: 2020-03-02

Ogłoszono dnia: 2020-03-02

Termin składania dokumentów: 2020-03-16 17:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie min. średnie i min. 5 – letni staż pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań do zadań wymienionych w pkt II lub wykształcenie wyższe i min. 2 –letni staż pracy na stanowisku o zakresie zadań j/w,
 7. znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
 8. znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką pracy na stanowisku,
 9. umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel),poczty elektronicznej,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się
i przekazywania informacji,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) samodzielność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
e) prawo jazdy kat. B,
f) ukończenie kursów i szkoleń związanych z zakresem obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji oraz wymiaru podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych,
 2. opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawek zwolnień w poszczególnych podatkach,
 3. prowadzenie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów zobowiązań podatkowych,
 4. rozpatrywanie podań w sprawie udzielania ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności,
 5. rozpatrywanie wniosków, wydawanie zaświadczeń, decyzji w zakresie pomocy publicznej, pomocy de minimis, kontrola wykorzystanej pomocy krajowej,
 6. sprawozdawczość z zakresu stanowiska,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą funduszu sołeckiego,
 8. obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek urzędu –parter,  budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcja narządów ruchu,
 2. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z petentami urzędu,
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu,
 4. obsługa komputera.
 5. wymiar etatu – 1 etat
 6. wynagrodzenie - zgodnie Zarządzeniem Nr 120.3.2020 Burmistrza Gminy
  i Miasta Nowe Miasteczko wg XII kategorii zaszeregowania

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow.6%

V. Wymagane dokumenty:

życiorys,
 1. list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-16 17:00:00
b. Sposób:
 1. w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat”.
c. Miejsce:
 1. Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VII. Informacje dodatkowe:

 1. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 3. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku (www.nowemiasteczko.pl)
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą:
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO o treści: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych   dokumentach, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.
 6. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

Załączniki