ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Sesje Rady Miejskiej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 25 LUTEGO 2020r., /WTOREK/,
O GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z IX i X Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie
  i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2020 roku”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowego planu Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ośno Lubuskie”.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2019 rok.
 18. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 15:14:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 15:15:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 15:15:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU  19 GRUDNIA 2019R., /CZWARTEK/,
O GODZ. 13.00  W SALI NARAD  URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
X SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat cmentarnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2019/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2020 rok.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-13 12:02:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-13 12:02:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13 11:02:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU  28 LISTOPADA 2019 R., /CZWARTEK/,
 O GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO 
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ 
IX SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Ośno Lubuskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 12 września 2019r. oraz w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2018/2019.
 16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018r.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 07:47:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 07:47:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 06:47:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 r., /CZWARTEK/,
O GODZ.13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO 
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej
  - przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej
  - przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady  Miejskiej
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
 6. Podjęcie obwieszczenia  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
 9. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                                                                                                      Z  poważaniem
                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                      (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-06 11:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-06 11:54:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06 22:44:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU  23 SIERPNIA 2019 R., /PIĄTEK/,
O GODZ.13.00 W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO  
W OŚNIE LUBUSKIM ODBEDZIE SIE
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 •  przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady  Miejskiej
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 2. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                   (-)  Henryk Łapko
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-19 15:59:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-19 16:03:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19 14:03:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
DNIA 27 CZERWCA 2019R., O GODZ. 13:00
W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 
1.Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej,
2.Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w 2018 roku;
3.Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach;
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.;
5.Raport o stanie gminy za rok 2018
1)debata nad raportem o stanie gminy
(poniżej w załączeniu informacja dla mieszkańców dot. debaty nad raportem o stanie gminy)
2)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ośna Lubuskiego wotum zaufania;
6.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r., w tym:
1)sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.
3)opinia Komisji Rewizyjnej Ray Miejskiej w Ośnie Lubuskim o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r.
4)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2018r.
5)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ośna Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018r.
6)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
7)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego;
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
8. Podjęcie uchwąły w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gminy Ośno Lub.;
9.Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2018r.;
10.Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.;
11.Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
12.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko
 
Informacja dla mieszkańców dot. debaty nad raportem o stanie gminy
   W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami -w gminie do 20000 mieszkańców -co najmniej 20 osób.
   Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
Uwaga!
W raporcie na str.77 wkradł się błąd merytoryczny dot. projektu zagospodaroqwania działki w Smogórach I etap - w treści podano, że została wybudowana drewniana wiata co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Projekt nie został w całości zrealizowany w 2018 r. i wiata nie została wybudowana. 
 
w załączeniu - raport o stanie gminy
w załączeniu- wzór formularza zgłoszenia do udziału w debacie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-18 11:32:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-18 13:21:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 06:20:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE
DNIA 29 MAJA 2019R., O GODZ. 13:00
W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ V SESJA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
1.Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej,
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie  w 2019 roku”.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
14. Roczne sprawozdanie pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2018 rok.
15. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
16. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
17. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-22 13:11:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-22 13:11:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22 11:11:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
DNIA 14 MARCA 2019R., O GODZ. 13:00
W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 
1.Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej,
2.Wręczenie złotego medalu za zasługi obronności kraju.
3.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku.
17.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez gmina Ośno Lubuskie.
18.Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
19.Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
20.Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                             (-) Henryk Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-08 11:52:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-08 11:52:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 10:52:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  20 GRUDNIA  2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  III  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  II  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  III  Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Miejskiej ds. skarg, wniosków i petycji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 
4.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ośno Lubuskie.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub  zarządzającym jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  na  2019r.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2018r.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019r.
 
12.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
 
13.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
14.  Zamknięcie  obrad  III  Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 13:42:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 13:42:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14 12:44:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29 LISTOPADA  2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  II  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  I  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  II  Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ośno Lubuskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12.    
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz upoważnienia  do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów, promocji oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty.
13.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2017/2018.
14.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
15.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
16.  Zamknięcie  obrad  II  Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim. 
 
                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 10:53:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 10:53:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 10:39:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji