ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA  22  PAŹDZIERNIKA  2015 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU  MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na VII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
2) Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.
4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  na 2016r.
5) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
6) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
7) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
8) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
10) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu  „Celowego Związku Gmin CZG-12”.
11) Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
12) Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gorzowie  Wielkopolskim.
13) Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność  kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie  Lubuskim.
14) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2014/2015.
15) Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
4. Sprawy  różne.
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji.
 
(-) Przewodniczaący Rady Miejskiej
Henryk Łapko
                                                                                    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-16 12:52:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-16 12:53:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-16 12:53:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
DNIA  10  WRZEŚNIA  2015 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU  MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na VI Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków zwolnienia z ponoszenia opłat za pobyt
w domu pomocy społecznej zstępnych w związku z nieodpłatnym  przekazaniem przez
Panią  Reginę Siemak na rzecz Gminy Ośno Lubuskie własności nieruchomości,
2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu  „Celowego Związku Gmin CZG-12”
3) Zmiany budżetu gminy na 2015r.
4) Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie,
5) Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno  Lubuskie na lata 2016-2018”.
7) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia  inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8) Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz  informacja o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej za  I  półrocze 2015r.
9)  Informacja z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie  Lubuskim za I półrocze 2015r.
10) Informacja  z  realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim  za I półrocze 2015r.
11) Informacja z realizacji zadań Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim za I półrocze 2015r.
12) Informacja z realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Smogórach za I półrocze 2015r.
13) Informacja z realizacji zadań Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim  za I półrocze 2015r.
14) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów sołtysa  sołectwa Trześniów w dniu 1 lipca 2015r.
15) Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
4. Sprawy  różne.
5. Zamknięcie  posiedzenia  komisji
(-) Przewodniczacy Rady Miejskiej
Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-04 13:55:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-04 13:55:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-04 13:55:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
DNIA  11   CZERWCA  2015 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU  MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  RADY  MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1 .Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na V Sesję Rady Miejskiej m.in.:
a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz  informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 r.,                                                   
b) informacja z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie lubuskim za 2014r.,
c) informacja z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim  za 2014r.,
d) informacja z realizacji zadań  Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim za 2014r.,
e) informacja z realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Smogórach za 2014r.,
f) informacja z realizacji zadań Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim za 2014r.,
g) zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2015r.,
h) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
i) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Ośnie Lubuskim na okres 10 lat,
j) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
k) projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
l) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno  Lubuskie,
ł) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej,
m) projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim,
n) projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za amatorski połów ryb w jeziorze Reczynek,
o) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych będących w Zarządzie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie położonych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Ośno Lubuskie,
p) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2015r.,
r) projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
s) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Reczynek” oraz  „Regulaminu ośrodka wczasowo-wypoczynkowego nad jeziorem Reczynek”,
t) projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
u) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
w) projekt uchwały w sprawie zażalenia na bezczynność organu - Burmistrza Ośna Lubuskiego,
z) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Trześniów,
ź) projekt uchwały w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim,
ż) informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie  za 2014r,
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-08 12:30:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-08 12:31:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-08 12:31:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
DNIA  25   LUTEGO  2015 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU  MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI  RADY  MIEJSKIEJ
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3.Zaopiniowanie materiałów na IV Sesję Rady Miejskiej tj. :
a) projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Ośnie Lubuskim,                                                     
b)  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
c)  projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
d)  projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi  z nieruchomości zamieszkałych  gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia  stawki tej opłaty,
e)  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Ośnie Lubuskim na okres dłuższy niż 3 lata,
f)  projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie,
g)  projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Smogóry w gminie Ośno Lubuskie,
h)  zmiany budżetu gminy na 2015r.,
i)   projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2016r.,
j) informacja z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-20 08:10:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-20 08:10:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-20 08:10:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, iz w dniu 23 stycznia 2015 r. o godz.14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się  wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. O godz.13.30 pierwsze posiedzenie po powołaniu odbędzie również Komisja Rewizyjna.
Porządek obrad:
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą  na lata 2018-2021.
2.  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
3.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014  Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada  2014r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
5.  Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych ich najemcy.
6.  Projekt uchwały w sprawie skargi  na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
7. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
D.Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D.Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 10:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-12 09:17:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Komisja gospodarcza
Przewodniczący                                  Robert Brychcy
z-ca przewodniczącego                  Irena Milewska
Członek                                              Krzysztof Tymczyn
Członek                                              Marek Partyka
Członek                                              Zbigniew Masztalerz
 Zakres działania: polityka gospodarcza i finansowa gminy, stan infrastruktury technicznej, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, ład przestrzenny, ochrona środowiska
 Komisja społeczna
Przewodniczący                                Maciej Błoński
Z-ca przewodniczącego                  Krzysztof Bohuszko
Członek                                               Kinga Fischer
Członek                                               Robert Kiewra
Członek                                               Grażyna Aniśko
 Zakres działania:  kultura, kultura fizyczna, oświata i wychowanie, zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa
 Komisja Rewizyjna
Przewodniczący                                  Zbigniew Masztalerz
z-ca przewodniczacego                  Marek Partyka
Członek                                              Grażyna Aniśko
Członek                                              Krzysztof Bohuszko
 Zakres działania:   kontrola działalności Burmistrza oraz jednostek 
 organizacyjnych gminy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-12 10:58:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-12 10:58:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-27 12:13:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. skarg, wniosków i petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 29  MARCA  2019 r. O  GODZ. 12.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 
 
 
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji
4. Petycja mieszkańców Lubienia- działania świetlicy wiejskiej
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania
6. Zamknięcie posiedzenia komisji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji ( - ) Krzysztof Tymczyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-25 16:21:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-25 16:21:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-25 16:21:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

                                                                                                                                   
O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 7  MARCA  2019 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na IV  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
 1. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej
 2. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej
 3.  Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania
 5.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023”
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia* zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez gmina Ośno Lubuskie
 16. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 
 
4.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 10:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 10:05:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 10:05:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej ds. gospodarki i ds. społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
               DNIA 13  GRUDNIA  2018 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
                  DS. GOSPODARKI    I      DS. SPOŁECZNYCH
Proponowany porządek  posiedzenia :
1.Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na III  Sesję Rady Miejskiej m.in.:
 
1 ) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Miejskiej ds. skarg ,wniosków i petycji.
 
2) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 
3) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ośno Lubuskie.
 
5) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
 
7) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2018r.
8)  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata  2019 – 2031.
 
9)  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
 
10) Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019r.
 
11)  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
5.   Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
                                                                    ( - )   Przewodnicząca komisji ds.społecznych Beata Wieczorek
                                                                           ( - )    Przewodniczący komisji ds. gospodarki Robert Brychcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 12:56:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 12:56:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07 13:13:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

                           O B W I E S Z C Z E N I E
               DNIA  20 WRZEŚNIA  2018 r. O  GODZ. 13.00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE  SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
Proponowany porządek  posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Rady Miejskiej m.in.:
1)  Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.,
 
2)  Zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.,
 
3 ) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Ośno Lubuskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
4)  Zmiany statutu gminy Ośno Lubuskie,
 
5)  Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2017r.
 
6)  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.                                                                                                        
 
4.  Sprawy  różne.
5.  Zamknięcie  posiedzenia  komisji.
 
 
                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         
                                                                                                                (-)   Henryk  Łapko                                                                                                                                                                 
                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-14 13:45:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-14 13:45:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 13:47:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji