ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-18 15:15:13 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 25 LUTEGO 2020r., /WTOREK/,
O GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z IX i X Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie
  i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2020 roku”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowego planu Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ośno Lubuskie”.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2019 rok.
 18. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko
« powrót do poprzedniej strony