ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-26 14:05:37 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 7 LIPCA 2020r., /WTOREK/,
 O GOD. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBSUKIM ODBĘDZIE SIĘ
XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  - przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 2. Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.
 3. Sprawozdanie dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie w 2019r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 5. Raport o stanie gminy za rok 2019, w tym:
  5.1. Debata nad raportem o stanie gminy,
  (poniżej informacja dla mieszkańców dot. debaty nad raportem o stanie gminy)
  5.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
 6. Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019r., w tym:
  6.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Ośno Lubuskie na dzień 31.12.2019r.,
  6.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.,
  6.3. Opinia Komisji Rewizyjnej Ray Miejskiej w Ośnie Lubuskim o wykonaniu budżetu gminy za 2019r.,
  6.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.,
  6.5. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ośna Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019r.,
  6.6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  6.7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/128/2016 w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim i nadania statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 11. Sprawozdanie (korekta) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej W Ośnie Lubuskim.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            (-)  Henryk Łapko
 
 
 
 
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOT. DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
 
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.
   Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony