ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

V Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-22 13:11:59 przez Kinga Brzostek

Akapit nr - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE
DNIA 29 MAJA 2019R., O GODZ. 13:00
W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ V SESJA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
1.Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej,
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie  w 2019 roku”.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
14. Roczne sprawozdanie pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2018 rok.
15. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
16. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
17. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko
 
 
« powrót do poprzedniej strony