ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-21 07:47:41 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU  28 LISTOPADA 2019 R., /CZWARTEK/,
 O GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO 
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ 
IX SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Ośno Lubuskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 12 września 2019r. oraz w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2018/2019.
 16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018r.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko
« powrót do poprzedniej strony