ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-13 12:02:39 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU  19 GRUDNIA 2019R., /CZWARTEK/,
O GODZ. 13.00  W SALI NARAD  URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
X SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat cmentarnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2019/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2020 rok.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko
« powrót do poprzedniej strony