ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

IV Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
DNIA 14 MARCA 2019R., O GODZ. 13:00
W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 
1.Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej,
2.Wręczenie złotego medalu za zasługi obronności kraju.
3.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2023”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku.
17.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez gmina Ośno Lubuskie.
18.Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
19.Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
20.Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                             (-) Henryk Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Brzostek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Brzostek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-08 11:52:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kinga Brzostek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-08 11:52:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Brzostek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 11:52:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  20 GRUDNIA  2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  III  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  II  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  III  Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Miejskiej ds. skarg, wniosków i petycji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 
4.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ośno Lubuskie.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub  zarządzającym jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  na  2019r.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2018r.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019r.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019r.
 
12.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
 
13.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
14.  Zamknięcie  obrad  III  Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 13:42:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 13:42:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14 13:44:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29 LISTOPADA  2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  II  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  I  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  II  Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ośno Lubuskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12.    
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz upoważnienia  do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów, promocji oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty.
13.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2017/2018.
14.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
15.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
16.  Zamknięcie  obrad  II  Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim. 
 
                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 10:53:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 10:53:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 11:39:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-15 09:20:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-15 09:23:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04 14:36:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 13:50:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 13:52:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Kołodziejczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14 13:52:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  27 WRZEŚNIA 2018r., O  GODZ.13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  XXIV Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XXV Sesji  Rady Miejskiej,
 2. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.
 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Ośno Lubuskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie:  Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
 
6. Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2017r.
 
7.  Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
 
8.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
9.  Zamknięcie  obrad  XXV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                       (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-21 11:43:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-21 11:43:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21 11:47:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  27 CZERWCA 2018r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXIV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1.  Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  XXIII Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XXIV Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów,gmina Ośno Lubuskie.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ośno Lubuskie w miejscowości Trześniów.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic:Konwaliowej i Kościuszki.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy na 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r., w tym.:
 
a)  podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania  budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2017r.
 
b)   podjęcie  uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i  transportu nieczystości ciekłych.
 
14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXII/223/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska (w obrębie m.Kochań)” w 2018r.
 
15. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu na  realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F Smogóry- Boczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej nr 92 na odcinku 1370 mb w km od 2+430 do km 3+800”.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29.09.2016r. w sprawie: zakazu  używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze  wodnym  na  terenie  gminy  Ośno  Lubuskie.
 
17. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2009 Rady Miejskiej w Ośnie  Lubuskim z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach  i  przedszkolach prowadzonych przez gminę Ośno Lubuskie
 
18. Podjęcie  uchwały w sprawie  skargi  mieszkańca  na  działalność  Burmistrza  Ośna Lubuskiego.
 
19. Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
 
20. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
21. Zamknięcie  obrad  XXIV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                     (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 12:03:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 12:04:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21 11:41:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29  MARCA 2018r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXIII SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
 • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu  z  XXII Sesji Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad  XXIII Sesji Rady Miejskiej,
2 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji  oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu.
4.  Podjęcie  uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2018r.
6.  Podjęcie  uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXI/214/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta  i  Gminy Ośno Lubuskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm.Ośno Lubuskie,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVII/226/2014 z dnia 30 stycznia 2014r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  Nr XXVIII/190/09 z dnia 26 listopada 2009r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Ośno Lubuskie.
15. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
16.  Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
17. Zamknięcie  obrad  XXIII  Sesji  Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                  (-) Henryk  Łapko   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-23 10:55:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-23 10:55:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-23 10:55:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  30  STYCZNIA  2018r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXII SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
 • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu  z  XXI Sesji Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad  XXII Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkanców Gminy Ośno Lubuskie w wieku 65 lat i więcej”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m.Kochań)” w 2018r. - etap II.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134  w  zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m.Kochań)” w 2018r.
5 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków finansowych pozostajacych w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
11. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
13. Zamknięcie  obrad  XXII  Sesji  Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)  Henryk  Łapko        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-25 12:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-25 12:52:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-25 12:52:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  28  GRUDNIA  2017r., O  GODZ.14.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXI SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  XX Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XXI Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Ośno Lubuskie na 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2031.
6. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17.06.2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2018 r.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
11. Zamknięcie  obrad  XXI  Sesji  Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)  Henryk  Łapko       
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-21 11:24:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-21 11:24:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21 11:24:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji