ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XX Sesja Rady Miejskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
W dniu 29 listopada 2017 r., /środa/, o godz.13.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
odbędzie się XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej
 • przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej
 • przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2015-2016.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
  z dnia 18 marca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego  na  2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska ( w obrębie m.Kochań)” w 2017r. – etap I.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych im.Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej w Smogórach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smogórach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im.Marii Skłodowskiej-Curie
  w Ośnie Lubuskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Smogórach.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2016/2017.
 16. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2016r.
 17.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. 
 18.  Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-22 15:27:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-22 15:27:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-22 15:27:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIX sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
W  dniu  16 października 2017 r., /poniedziałek/,
 o godz.13.00  w  sali  narad  Urzędu   Miejskiego 
w   Ośnie  Lubuskim odbędzie  się
XIX Sesja Rady  Miejskiej.
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 •  przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady  Miejskiej
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XVIII/186/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
 2. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-12 12:01:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-12 12:01:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-12 12:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  27  WRZEŚNIA  2017r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XVIII  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  XVII Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XVIII  Sesji Rady Miejskiej,
2. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego pn.”Uroczysko Doliny Lenki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Smogóry,Grabno i Połęcko.
8 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Konwaliowej i Kościuszki.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic:Kościuszki, Okrzei i Jeziornej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno,gmina Ośno Lubuskie.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ośno Lubuskie.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klastra  Energii  Odnawialnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  z dnia 17 czerwca 2015r.
15. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
17. Zamknięcie  obrad  XVIII Sesji  Rady  Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)  Henryk  Łapko       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-21 14:00:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawlak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-21 14:00:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-21 14:00:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVII sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  13  CZERWCA  2017r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XVII  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
  Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  XVI  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XVII Sesji Rady Miejskiej,
2. Sprawozdanie dot.stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie za 2016r.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia       18 marca 2005r. z późn.zm.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 
4.  Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska w  Zielonej Górze.
 
5 . Podjecie uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu komunalnego.
6 . Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy Słonecznikowa w mieście  Ośno Lubuskie.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Ośno Lubuskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta            i  Gminy  Ośno  Lubuskie na lata 2017-2023.
 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków do Komitetu  Rewitalizacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2017r.
11. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie  oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r., w tym :
 
a)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze
     sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie za 2016r.,
b)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego
 
12.  Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
13.  Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
14.  Zamknięcie  obrad  XVII  Sesji  Rady Miejskiej  w   Ośnie  Lubuskim .
                                                                                                                                
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)  Henryk  Łapko       
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-05 12:14:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-05 12:14:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-05 12:14:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVI Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  30  MARCA  2017r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XVI SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
  Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
  1. Sprawy  organizacyjne :
          ●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
          ●  przyjęcie protokołu  z  XV Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XVI  Sesji  Rady Miejskiej,
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
4.  Podjęcie  uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
 
5. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad powoływania i zasad  działania Komitetu Rewitalizacji.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2017r.
 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu  wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 
12. Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2016r.
 
13. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
14. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
15. Zamknięcie  obrad  XVI  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie  Lubuskim .
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-24 08:33:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-24 08:33:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-24 08:33:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XV sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  15  LUTEGO  2017r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
1.Sprawy  organizacyjne :
      ●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
      ●  przyjęcie protokołu  z  XIV Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XV Sesji Rady Miejskiej,
 
2. Wręczenie dyplomu konkursu „Człowiek Roku Krono 2016”
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów  drugiego stopnia etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu szkolnego do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 września 2013r. Nr XXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez gminę Ośno Lubuskie.
 
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady |Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
12 Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.
 
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do wdrażania „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ośno  Lubuskie”.
 
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów, gmina Ośno Lubuskie.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w obrębie Trześniów , w gminie Ośno Lubuskie, działka nr ewid.. 33/35.
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności , uiszczanej przez właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie  gminy Ośno Lubuskie
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 
20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016r.
 
21. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
22. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
23. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim .
 
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                               (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-09 15:23:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-09 15:24:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-09 15:24:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIV Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  19  GRUDNIA  2016r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XIV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  XIII Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XIV  Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2017r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2024.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2011-2032”.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2017r.
 
8. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
9 .Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 
10.Zamknięcie obrad  XIV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
 
 
 
 
                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                (-)   Henryk  Łapko
                                                                                                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-14 11:06:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-14 11:06:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-14 11:06:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  23  LISTOPADA  2016r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XIII SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM

Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  XII Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XIII  Sesji Rady Miejskiej,
2.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do wdrażania  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ośno Lubuskie.”
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie  Ośno Lubuskie  na lata 2017-2020.”
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu współpracy gminy Ośno Lubuskie  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr VIII/91/2015  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 20015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
13.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2015/2016.
14.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń za 2015 r.
15.Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
16.Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
17.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                        (-)   Henryk  Łapko
                                                                                                                 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-18 08:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-18 08:22:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-18 08:22:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1042 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XII Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29  WRZEŚNIA  2016r., O  GODZ. 13.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XII  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :  
    
1. Sprawy  organizacyjne :
 • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu  z  XI  Sesji  Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad  XII  Sesji Rady Miejskiej,
2. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za  I  półrocze  2016r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2016r.
4. Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Smogóry, Grabno i Połęcko w gminie Ośno Lubuskie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023”.
6. Podjęcie  uchwały w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim  i  nadania  statutu.                                                                                                                   
7. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze  wodnym  na  terenie  gminy  Ośno Lubuskie.
8. Roczne sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośnie Lubuskim za 2015r.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
11. Zamknięcie  obrad  XII  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                   (-)   Henryk  Łapko
     
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-23 11:15:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-23 11:15:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-23 11:15:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XI Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29  CZERWCA  2016r., O  GODZ. 14.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XI  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :        
1. Sprawy  organizacyjne :
 • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu  z  X  Sesji  Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad  XI  Sesji Rady Miejskiej,
2. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie za  2015r.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Smogóry w gminie  Ośno Lubuskie.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2016 r.
 
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania przez gminę Ośno Lubuskie działalności polegającej na świadczeniu usług Hotspot na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury  i  sieci  telekomunikacyjnej.
 
9. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015r., w tym:
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2015r.,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla Burmistrza Ośna Lubuskiego
 
10. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
12. Zamknięcie  obrad  XI Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                   (-)   Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-23 09:21:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-23 09:21:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-23 09:21:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji