ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

X Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  27  KWIETNIA  2016r., O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  X  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :
       
1. Sprawy  organizacyjne :
 • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu  z  IX Sesji  Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad  X  Sesji Rady Miejskiej,
2.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr XVIII/153/2012  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie  uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 
3. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/2005 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2016r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy Ośno Lubuskie”.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2016r.
 
7. Podjęcie  uchwały w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej  i Słubickiej.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków  finansowych  pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/107/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy urzędowej miejscowości Wysokie Dęby.
 
10. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania komisji statutowej
11. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności  w okresie  międzysesyjnym.
12. Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
13. Zamknięcie obrad  X  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                      Henryk  Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-21 13:32:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-21 13:32:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-21 13:32:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  25  LUTEGO  2016r., O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  IX  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :        
 
1. Sprawy  organizacyjne :
 • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu  z VIII Sesji  Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad  IX  Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie  ścieków.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2016r.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
6. Podjęcie uchwały w  sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w 2017r.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/96/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy Ośno  Lubuskie.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i  zwrotu kosztów  podróży służbowej.
 
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane  z realizacją zadań.
 
10. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy urzędowej miejscowości Wysokie Dęby.
 
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 
13.  Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności  w okresie  międzysesyjnym.
14. Wolne  wnioski, interpelacje  i  zapytania.
15. Zamknięcie obrad  IX  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                   (-)   Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-18 15:17:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-18 15:17:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-18 15:17:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  17  GRUDNIA  2015r., O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  VIII  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM

    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :        
1. Sprawy  organizacyjne :
•    otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
•    przyjęcie protokołu  z VII Sesji  Rady Miejskiej,
•    przyjęcie porządku obrad  VIII  Sesji Rady Miejskiej,
2. Informacja dot. podsumowania projektu pn. „Drogi  dla Natury”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  2016r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia  ze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ośno Lubuskie do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie  wykonania  „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w  m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska  ( w  obrębie  m. Kochań ).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid.Trześniów, gmina Ośno Lubuskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ośno Lubuskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno  Lubuskie na 2016r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym  Gminy Ośno Lubuskie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów w Gminie Ośno Lubuskie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2016r.
20. Informacja odnośnie analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2014r.
21.  Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
22. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
23. Zamknięcie obrad  VIII  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-11 09:30:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-11 09:31:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 09:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  29  PAŹDZIERNIKA 2015 r. O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  VII  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
       
Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :       
    
1. Sprawy  organizacyjne :
 • otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu  z VI Sesji  Rady Miejskiej,
 • przyjęcie porządku obrad  VII  Sesji Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu „Celowego Związku Gmin CZG-12”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2014/2015.
16.  Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
18. Zamknięcie obrad  VII  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-23 10:46:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-23 10:46:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-23 10:46:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

V Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się  w   dniu  17  czerwca 2015 r o godz. 14.00   w  sali   posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  IV  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  V  Sesji Rady Miejskiej,
2.  Informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie za 2014r.
3.  Informacja dot. realizacji projektu „Drogi dla natury” w gminie Ośno Lubuskie.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Ośnie Lubuskim na okres 10 lat.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za amatorski połów ryb w jeziorze Reczynek.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych będących w Zarządzie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie położonych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Ośno Lubuskie.
13.  Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2015r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015r. na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  „Regulaminu ośrodka wczasowo-wypoczynkowego nad jeziorem Reczynek”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia  liczby punktów za każde z  kryteriów oraz  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
20. Informacja z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim za 2014r.
21. Informacja z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim za 2014r.
22. Informacja z realizacji zadań Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie  Lubuskim za 2014r.
23. Informacja z realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Smogórach za 2014r.
24. Informacja z realizacji zadań Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim za 2014r.
25. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie za 2014r. :
      a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014r.,
       b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego,
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi   na bezczynność organu - Burmistrza Ośna Lubuskiego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów sołtysa  i  rady sołeckiej sołectwa Trześniów.
28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.       
29. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
30. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
31. Zamknięcie obrad  V  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                 Z    poważaniem
(-) Henryk Łapko
Przewodniczacy Rady Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-12 09:09:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-12 09:09:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-12 09:12:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż IV Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się  w dniu  4  marca   2015r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
•    otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
•    przyjęcie protokołu  z  III  Sesji Rady Miejskiej,
•    przyjęcie porządku obrad  IV  Sesji Rady Miejskiej,
2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  nr 1 w Ośnie Lubuskim.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę  i  zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Ośnie Lubuskim na okres dłuższy niż 3 lata.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Smogóry w gminie Ośno Lubuskie.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016r.
11. Informacja nt. realizacji Programu Współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
12. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
14. Zamknięcie obrad  IV  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-26 10:47:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-26 10:47:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26 10:47:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, iż III Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się   w   dniu  29  stycznia 2015r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
•    otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
•    przyjęcie protokołu  z II  Sesji Rady Miejskiej,
•    przyjęcie porządku obrad  III  Sesji Rady Miejskiej,
2.  Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2017 z perspektywą  na lata 2018-2021.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014  Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada  2014r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych ich najemcy.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi k na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
9.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ośno Lubuskie.
10. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
12. Zamknięcie obrad  III  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
D.Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D.Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 11:02:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 11:03:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-12 09:14:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, iż  II Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się w dniu 17  grudnia 2014 r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
 
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
 1. Sprawy  organizacyjne :
  1. otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu  z I  Sesji Rady Miejskiej;
  3. przyjęcie porządku obrad  II  Sesji Rady Miejskiej,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji  stałych Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej..
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12.
 5. Podjęcie uchwały w ustalenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości gminnej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim  z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ośno Lubuskie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  i gminy Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych  na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanejprzez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych  na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2015r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2015-2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Ośno Lubuskie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ośna Lubuskiego oraz upoważnienia  do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
 23. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 24. Zamknięcie obrad  II  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                             (-) Henryk Łapko
Przewodniczący Rady Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-12 13:18:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-12 13:18:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-12 13:18:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji