ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚNIE LUBUSKIM

Informacja ogłoszona dnia 2013-07-08 10:46:57 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚNIE LUBUSKIM
 
stanowisko współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim”, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
  
                                                                                                                                              Ośno Lubuskie, 08 lipiec 2013r.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego
Miejsce zatrudnienia:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
ul. Rybacka 3
69-220 Ośno Lubuskie
Wymiar etatu: 1/2
Ilość etatów: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
    a. Wymagania niezbędne:
    Wymagania formalne- niezbędne
Kandydatem może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada odpowiednie kwalifikacje tj. spełnia co najmniej jeden z podanych niżej warunków
- posiada dyplom ukończenia kolegium służb pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- od dnia 01.10.2008r. rozpoczęła i ukończyła studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków tj. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie zgodnie z wydanym w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 stycznia 2008r w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U z 2008r, Nr 27, poz. 158),
- przed dniem 1 stycznia 2007r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
- do dnia 1 stycznia 2008r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny ( absolwenci szkół policealnych , publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- przed dniem 1 stycznia 2008r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

- przed dniem 1 maja 2004r. ukończyła studia wyższe na kierunkach; pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
- do dnia 31 października 2007r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach ; pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
- przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia
5. ma nieposzlakowaną opinię.
   b. Wymagania dodatkowe:
       1.  znajomość obowiązujących przepisów a w szczególności:
                  - ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej    ( tekst jednolity Dz. U z 2013r., Nr
                   182) i aktów wykonawczych do ustawy,
       2.  umiejętność pracy w zespole,
       3.  predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, 
            Odpowiedzialność,
       4.  prawo jazdy katg. B
                  
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. prowadzenie rekrutacji  uczestników projektu systemowego „Aktywna Integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim”,
2. zawieranie kontraktów socjalnych z beneficjentami projektu bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń,
3. prowadzenie ścieżek reintegracji oraz ich weryfikacja w ramach realizacji projektu,
4. utrzymywanie stałego kontaktu z grupą beneficjentów biorących udział w działaniach projektowych, motywowanie do aktywnego uczestnictwa,,
5. pomoc w organizacji poszczególnych działań projektowych oraz czuwanie nad zapewnieniem pełnej frekwencji ze strony beneficjentów
6. analizowanie i diagnozowanie potrzeb  osób i rodzin oraz wszelkich uwarunkowań środowiskowych dla celów pomocy społecznej w wyznaczonym rejonie działania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń,
8. przeprowadzanie wywiadów rodzinnych ( środowiskowych),
9. wprowadzanie danych osobowych do obowiązującego systemu komputerowego,
10. aktywizowanie środowiska lokalnego i inspirowanie działań samopomocowych  mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej osób, rodzin i grup społecznych,
11. ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej,
12. współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
13. organizowanie różnorodnych form pomocy
14. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
umowa o pracę- ½ etatu  na czas określony
czas realizacji projektu  „Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
powyżej 6%
V.  Wymagane dokumenty:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

4. oświadczenie osoby o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie kandydata, że  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:.
                   a. termin:
2013.07.18.  godz. 15.30
                
                    b. sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty i oznakować w następujący sposób: „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08 lipca 2013r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim – w ramach projektu Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim”.
                   c. miejsce:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 18 lipca 2013r. o godz.15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem godziny oraz daty wskazanej powyżej zostanie dostarczona do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim. 
1.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:
Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Kontakt w sprawie rekrutacji:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Pokrzywka tel. 95757 1342
          
kierownik OPS
         (-) Anna Pokrzywka
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Pokrzywka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pokrzywka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-08 10:46:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-08 10:46:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-08 10:46:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony