ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego - umowa na zastępstwo

Informacja ogłoszona dnia 2014-04-25 08:50:32 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚNIE LUBUSKIM
                                  
                                                                                                        Ośno Lubuskie, 25 kwiecień 2014r.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego ( umowa na zastępstwo)
 
Miejsce zatrudnienia:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
ul. Rybacka 3
69-220 Ośno Lubuskie
Wymiar etatu: 1/1
Ilość etatów: 1
 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
Wymagania formalne- niezbędne
Kandydatem może być osoba, która:
 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada odpowiednie kwalifikacje tj. spełnia co najmniej jeden z podanych niżej warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium służb pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- od dnia 01.10.2008r. rozpoczęła i ukończyła studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków tj. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie zgodnie z wydanym w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 25 stycznia 2008r w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U z 2008r, Nr 27, poz. 158),
- przed dniem 1 stycznia 2007r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
- do dnia 1 stycznia 2008r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny ( absolwenci szkół policealnych , publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- przed dniem 1 stycznia 2008r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
- przed dniem 1 maja 2004r. ukończyła studia wyższe na kierunkach; pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
- do dnia 31 października 2007r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach ; pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
- przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia
5. ma nieposzlakowaną opinię,
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obowiązujących przepisów a w szczególności:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U z 2013r., Nr 182) i aktów wykonawczych do ustawy,
                  2.  umiejętność pracy w zespole,
                  3.  predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość,
                       odpowiedzialność
                  
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. analizowanie i diagnozowanie potrzeb  osób i rodzin oraz wszelkich uwarunkowań środowiskowych dla celów pomocy społecznej w wyznaczonym rejonie działania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń,
 3. przeprowadzanie wywiadów rodzinnych ( środowiskowych),
 4. wprowadzanie danych osobowych do obowiązującego systemu komputerowego,
 5. aktywizowanie środowiska lokalnego i inspirowanie działań samopomocowych  mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej osób, rodzin i grup społecznych,
 6. ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej,
 7. współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
 8. organizowanie różnorodnych form pomocy
 9. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika
 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
umowa o pracę- pełen etat- umowa na zastępstwo
 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
 
Powyżej 6%
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie (jeśli dotyczy) wraz ze świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy
 4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 5.  oświadczenie osoby o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:.
 1. termin: 2014.05.05 godz. 15:30
      b.   sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty i oznakować w następujący sposób:
"Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2014r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim"
 
      c. miejsce:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 5 maja 2014r. o godz.15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem godziny oraz daty wskazanej powyżej zostanie dostarczona do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 
 1. Informacje dodatkowe
 
1.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
2.Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:
Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 
Kontakt w sprawie rekrutacji:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Pokrzywka tel. 95757 1342

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Pokrzywka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pokrzywka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-25 08:50:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-25 08:50:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-25 08:50:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
493 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony