ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór na asystenta rodziny

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENT RODZINY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚNIE LUBUSKIM
                                  
                                                                                                              Ośno Lubuskie, 06 maj 2014 r.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta rodziny-umowa zlecenie
 
Miejsce zatrudnienia:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
ul. Rybacka 3
69-220 Ośno Lubuskie
Wymiar etatu: 1/2
Ilość etatów: 1
 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
Wymagania formalne- niezbędne
Kandydatem może być osoba, która:
 1. Posiada
-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy z trudnym klientem,
 2. odporność na stres,
 3. kreatywność, komunikatywność, samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 4. znajomość regulacji z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. znajomość obsługi komputera,
 6. prawo jazdy kategorii B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej , planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 5.  wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej,
 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 10. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 11. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 12. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą robocza , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną
 
 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 1. rodzaj umowy umowa zlecenie,
 2. okres zatrudnienia- czerwiec 2014- grudzień 2014
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
poniżej 6%
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, posiadane kwalifikacje,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstw ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 9. podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych , jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:.
 Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty i oznakować w następujący sposób:
"Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06 maja 2014r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta rodziny w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim "
Termin złożenia ofert upływa z dniem 19 maja 2014r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem daty wskazanej powyżej zostanie dostarczona do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 
1.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2.Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:
Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Kontakt w sprawie rekrutacji:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Pokrzywka tel. 95757 1342

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Pokrzywka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pokrzywka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-07 10:41:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-07 10:42:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-07 10:42:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji