ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO - AUTOBUSU MARKI JELCZ 080

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-30 10:06:49 przez Ewa Urbaniak

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO - AUTOBUSU MARKI JELCZ 080


1. Nazwa i siedziba jednostki:
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim
ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. 957571338, fax. 957575080
NIP: 598-10-45-819, Regon: 210307010

OGŁASZA
na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010, nr 114, poz. 761) II przetarg publiczny na sprzedaż autobusu Jelcz 080, nr rejestracyjny FSL K195.
2. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanego składnika majątku ruchomego:
2.1. Marka: Jelcz
2.2. Model pojazdu: 080 10.6t
2.3. Nr rejestracyjny: FSL K195
2.4. Rok produkcji: 1984
2.5. Rodzaj pojazdu: Autobus.
2.6. Nr identyfikacyjny (VIN): A200A0239861
2.7. Data pierwszej rejestracji: 16.08.1984.
2.8. Data ważności badania technicznego: 19.06.2012.
2.9. Wskazanie drogomierza: 439 614 km.
2.10. Okres eksploatacji pojazdu: 338 miesięcy.
2.11. Kolor powłoki lakieru, rodzaj lakieru: pomarańczowy 1-warstwowy, akrylowy.
2.12. Rodzaj autobusu: podmiejski dwudrzwiowy.
2.13. Liczba osi/ rodzaj napędu: 2/4x2.
2.14. Oznaczenie silnika: 359.
2.15. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym.
2.16. Pojemność/moc silnika: 6482 cm/110 kW(150KM).
3. Cena wywoławcza sprzedawanego składnika majątku ruchomego wynosi 2 750 PLN.
Oferta opiewająca na niższą cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zostanie uznana za nieważną – jako nie spełniająca warunków ogłoszenia.
4. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
4.1.  W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 270,00 PLN.
4.2.  Wadium wniesione wyłącznie w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy B.S. Ośno Lubuskie, nr rachunku: 61 8369 0008 0006 1102 2000 0010 z adnotacją: „wadium – sprzedaż autobusu Jelcz 080”.
4.3. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej do dnia 17.12.2012r. do godziny 10:00 wpłynie na ww. rachunek.
4.4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od daty dokonania wyboru lub odrzucenia ofert.
4.5.  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4.6.  Wadium nie będzie podlegało zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg:
a) uchyli się od zawarcia umowy,
b) nie zapłaci za sprzedany składnik majątku ruchomego w ustalonym terminie.
5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta złożona na sprzedawany składnik majątku ruchomego:
5.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Złożona oferta musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz oferowaną cenę i warunki jej zapłaty. Wzór oferty na zakup sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1,
b) oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikającego z rezygnacji z oględzin – załącznik nr 2,
c) pełnomocnictwo – załącznik nr 3,
d) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
ul. Jeziorna 3
69-220 Ośno Lubuskie
Oferta w postępowaniu na:
„Sprzedaż autobusu Jelcz 080”

Nie otwierać przed dniem 17.12. 2012 r. do godz. 10:15

5.3.Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5.4.Oferty złożone w inny sposób niż w ogłoszeniu o przetargu nie będą rozpatrywane.
5.5.Oferty należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku do godziny 10:00 w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, pokój nr 11, 69-220 Ośno Lubuskie.
5.6. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
5.7. Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.
5.8.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na sprzedawany składnik majątku  ruchomego.
5.9.  Nie dopuszcza się modyfikacji treści oferty po jej złożeniu.
5.10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.11. Oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą trwałej techniki (na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie), w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
5.12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5.13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte i ponumerowane w sposób zapobiegający możliwości rozdzielenia oferty.
5.14. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
5.14.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,
5.14.2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
5.14.3. oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
5.15. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta, którego oferta została odrzucona.
5.16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Miejsce oraz termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2012 r. o godzinie 10:15 w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, pokój nr 11, 69-220 Ośno Lubuskie.
7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Składniki majątku ruchomego wymienione w pkt 2 można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 na terenie Zakładu Administrowania Mieniem Komunalnym w Ośnie Lubuskim, ul. 3-go Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie, po uprzednim uzgodnieniu godziny oględzin z kierownikiem ZEAS, Renatą Zimną.
8. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty dokonania wyboru oferenta w trybie przetargu, po uprzednim zawiadomieniu oferenta o wyborze jego oferty. Kupujący będzie zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu ceny nabycia w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 4.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Renata Zimna – kierownik ZEAS, tel. 957571338, fax 957575080, email: .

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o II przetargu publicznym
na sprzedaż autobusu marki Jelcz 080

ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM

OFERTA W II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO - AUTOBUSU JELCZ 080,
NR REJESTRACYJNY FSL K195
Kupujący (Oferent).
Nazwisko i imię/Nazwa i adres:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Numer telefonu/faxu:
……………………………………..
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Oferenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na II przetarg w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego – autobusu Jelcz 080, nr rej. FSL K195 w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim:
1. Składamy ofertę na zakup składnika majątku ruchomego – autobusu Jelcz 080, nr rejestracyjny FSL K195, objętego przetargiem za:
cenę brutto: ……………………… PLN, (słownie  brutto złotych: ………………………………………………………..…………………………….)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.
3. Zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Zobowiązujemy się do zapłaty ceny nabycia (brutto) w ciągu 3 dni od dnia wystawienia rachunku.
5. Załącznikiem niniejszej oferty jest dowód wniesienia wadium.
 
……………………………….                                                                                                                                           ………………………………………..
(miejscowość, data)                                                                                                                                                               (pieczęć i podpis Oferenta)
 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o II przetargu publicznym
na sprzedaż autobusu marki Jelcz 080
 
Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikającego z rezygnacji z oględzin
 
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Nazwa i adres Oferenta
 
Ubiegając się o udział w przetargu na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego – autobusu Jelcz 080, nr rejestracyjny FSL K195:
OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu / ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikającego z rezygnacji z oględzin.
 
 
 

……………………………………                                                                                                                                   ………..…………………………
Miejscowość i data                                                                                                                                          Podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o II przetargu publicznym
na sprzedaż autobusu marki Jelcz 080
Pełnomocnictwo

W formularzu należy zamieścić pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę.
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o II przetargu publicznym
na sprzedaż autobusu marki Jelcz 080

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu …………2012 r. pomiędzy:
Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Ośnie Lubuskim,
ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie,
zwanym dalej Sprzedającym,
reprezentowanym przez:
Renatę Zimną – kierownika Zespołu,
a
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010, Nr 114, poz. 761), w rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru oferty w II przetargu na sprzedaż autobusu Jelcz 080, nr rejestracyjny FSL K195, strony zgodnie ustalają, iż została zawarta umowa treści następującej:
§1.
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje w wyniku przeprowadzonego przetargu  – autobus Jelcz 080 10.6t, rok produkcji: 1984, oznaczenie silnika: 359,  nr nadwozia/podwozia: A200A0239861, nr rejestracyjny:  FSL K195.
§2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3.
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: ………………………….  PLN, ( słownie: ……………………………………………………………………………………).
§4.
Zapłata za przedmiot sprzedaży nastąpi w całej wysokości kwoty  ……………… PLN brutto, płatne w terminie do dnia …………..........
§5.
Na podstawie niniejszej umowy, w dniu jej zawarcia, Sprzedający wystawi Kupującemu rachunek nr ……… z dnia ……………….. za zakupiony autobus.
§6.
1. Kupujący określoną w rachunku kwotę wpłaci na rachunek Sprzedającego, B.S. Ośno Lubuskie, nr rachunku 61 8369 0008 0006 1102 2000 0010 w terminie 3 dni od daty wystawienia rachunku. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedającego.
2. Brak zapłaty w ustalonym terminie upoważnia Sprzedającego do wstrzymania wydania pojazdu i obciążenia Kupującego kosztami przechowywania.
§7.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
§8.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§9.
Zmiany dotyczące treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
§10.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§11.
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
§12.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego oraz dwa dla Sprzedającego.

             .......................................................                                                                                                                ...............................................
                   Sprzedający                                                                                                                                                              Kupujący
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Zimna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Zimna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-30 10:06:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-30 10:06:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-04 14:16:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony