ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

RODO W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Adamowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-17 11:12:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Adamowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-17 11:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Adamowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-17 11:17:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana na stanowisko IOD

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 2 stycznia 2023 r. stanowisko IOD  w tut. urzędzie objął pan Zbigniew Miszczak, tel, 576 400 511,  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-04 11:31:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-04 11:31:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-04 11:31:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy - w języku polskim i w języku ukraińskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy
 
Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli Ukrainy (podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
Czym jest numer PESEL
To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:
 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.
Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.
Czym jest rejestr obywateli Ukrainy
Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są w nim obywatele Ukrainy:
 • którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw,
 • którym nadano numer PESEL na ich wniosek.
Kim jest administrator danych
Administratorami są:
 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (Burmistrz Ośna Lubuskiego z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29,  email: .– w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL
 2. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3:
 • odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności.
Kontakt z administratorem
Z administratorem – wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta możesz się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:
 • mailowo na adres: ,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
 • na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować:
 • mailowo na adres: ,
 • przez formularz kontaktowy,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych
 1. Administrator – wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez adres e-mail:
 2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 • pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • mailowo na adres: '); // --> .
 1. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
Cel przetwarzania i podstawa prawna
Celem przetwarzania danych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:
 • wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,
 • udostępnianie ich w ramach tego rejestru.
Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:
 • utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL,
 • udostępnianie danych w ramach tego rejestru.
Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest:
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL są:
 1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
 2. Podmioty:
 • służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;
 • jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;
 • podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);
 • kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.
Dane powyższym podmiotom udostępniają:
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • Minister Cyfryzacji,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
zgodnie z ich właściwością.
Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są:
 • Policji,
 • Straży Granicznej, 
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 • Agencji Wywiadu, 
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
 • Służbie Wywiadu Wojskowego, 
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Urzędowi do spraw Cudzoziemców,
 • ministrowi właściwemu do spraw pracy,
 • ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.
Jak długo będą przechowywane dane
Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateli Ukrainy, nie będą usuwane.
Jakie masz prawa
Przysługuje ci prawo do:
 • dostępu do twoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawujesz opiekę prawną (np. dzieci),
 • żądania ich sprostowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.
Dane do rejestru obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy.
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України
 
Попри те, що Україна перебуває за межами Європейської економічної зони (EOG) та Загальний регламент щодо захисту даних (RODO) не застосовується, польські та європейські правила щодо захисту персональних даних поширюються на кожну особу, яка перетинає польський кордон.
Ознайомтеся з Інформаційною клаузулою, в якій  ви знайдете інформацію про те, які персональні дані громадян України будуть оброблятися у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та реєстрацією в реєстрі громадян України (правова підстава: Закон про допомогу громадянам України у зв’язку з збройним  конфліктом на території цієї країни  від)
Що таке номер PESEL
Це одинадцятизначний цифровий символ, який однозначно ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:
• дату народження,
• порядковий номер,
• позначення статі,
• контрольний номер.
Цей номер ідентифікує фізичну особу, наприклад, в інформаційних системах: охорони здоров’я, страхування та освіти.
Що таке реєстр громадян України
Це реєстр, який ведеться  міністром, відповідальним за інформатизацію. У ньому зареєстровані громадяни України:
• які в'їхали на територію Республіки Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з військовими  діями, що ведуться на території іншої з цих країн,
• яким на підставі заяви присвоєно номер PESEL.
Хто є адміністратором даних
Адміністраторами є:
1. Війт, бурмістр  чи мер міста (Burmistrz Ośna Lubuskiego z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, email: .) - в сфері реєстрації даних у реєстрі PESEL
2. Міністр оцифрування, з місцезнаходженням  у Варшаві (00-583) за адресою  Алея Уяздовське (Al. Ujazdowskie) 1/3:
• відповідає за надання номера PESEL, а також ведення та розвиток реєстру PESEL,
• веде реєстр громадян України, яким присвоєно номер PESEL.
3. Міністр внутрішніх справ та адміністрації, з місцезнаходженням у Варшаві (02-591) за адресою  вулиця Стефана Баторего, 5 (Stefana Batorego), відповідає за формування єдиних правил поведінки в країні в межах реєстрації населення.
Контакт з адміністратором
З адміністратором – війтом, бурмістром чи мером міста можна зв’язатися письмово за адресою місцезнаходження адміністратора.
З адміністратором – Міністром оцифрування Ви можете зв’язатися:
• електронною поштою: ,
• письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: Ал. Уяздовське 1/3 (Al. Ujazdowskie), 00-583 Варшава,
• за адресою для кореспонденції: вулиця  Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава.
З адміністратором - Міністром внутрішніх справ та адміністрації можна зв'язатися:
• електронною поштою: ,
• за допомогою  контактної форми,
• письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: вулиця Стефана Баторего 5, (Stefana Batorego), 02-591 Варшава.
Контакт з інспектор із захисту даних
 
1. Адміністратор – війт, бурмістр  чи мер міста призначив інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за допомогою Piotr Dowhan, adres e-mail:
2. Адміністратор – Міністр оцифрування призначив інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних:
• письмово за адресою: вулиця Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава,
• за допомогою електронної пошти: .
3. Адміністратор - Міністр внутрішніх справ та адміністрації призначив інспектора із захисту даних, з яким можна зв'язатися:
• письмово за адресою: вулиця Стефана Баторего, 5 (Stefana Batorego), 02-591 Варшава,
• за допомогою електронної пошти за адресою: .
З усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних та реалізацією прав, пов’язаних з обробкою даних, які входять до сфери його діяльності, ви можете звертатися до кожного із вищезазначених інспекторів із захисту даних.
Мета обробки та правова підстава
Метою обробки даних війтом, бурмістром чи мером міста є:
• внесення ваших даних до реєстру PESEL,
• надання доступу до них в межах цього реєстру.
Метою обробки даних Міністром оцифрування є:
• ведення та розвиток реєстру PESEL,
• ведення реєстру громадян України, яким присвоєно номер PESEL,
• надання доступу до них в межах цього реєстру.
Метою обробки даних міністром внутрішніх справ та адміністрації є:
• нагляд за веденням реєстрації  населення на території Республіки Польща. Правова підстава: юридичний обов'язок, покладений на адміністратора у зв'язку з конкретним положенням Закону.
Одержувачі даних
Одержувачами даних, зібраними у реєстрі PESEL, є:
1. Центральний центр інформаційних технологій - на підставі доручення Міністра оцифрування;
2. Суб'єкти:
• служби; органи державного управління; суди та прокуратура; судові пристави; організаційні підрозділи держави та місцевого самоврядування та інші суб'єкти - в обсязі, необхідному для виконання громадських завдань;
• особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють у цьому юридичну зацікавленість;
• особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють фактичну  зацікавленість в отриманні даних, за умови вашої згоди;
• організаційні підрозділи з метою дослідження, статистики, дослідження громадської думки, якщо дані після використання будуть змінені цими підрозділами таким чином, що неможливо буде ідентифікувати  особу, якої ці дані стосуються;
• особи та організаційні підрозділи, якщо вони доведуть, що дані будуть використані для перевірки адресних даних  та/або даних про смерть;
• суб'єкти, відповідальні за систему електронної ідентифікації, а також  ті, що видають засоби електронної ідентифікації в системі електронної ідентифікації - з метою видачі засобу електронної ідентифікації (тобто інструмента, за допомогою якого можна підтвердити свою особу в Інтернеті);
• кваліфіковані постачальники довірчих послуг, які надають послуги кваліфікованого електронного підпису, внесені до реєстру.
Дані, зазначеним вище суб’єктам надають:
• війт, бурмістр  чи мер міста,
• Міністр оцифрування,
• Міністр внутрішніх справ та адміністрації,
відповідно до їх власності.
Персональні дані, зібрані в реєстрі громадян України, доступні:
• Поліції,
• Прикордонній службі,
• Агентстві внутрішньої безпеки,
• Агентстві розвідки,
• Службі військової контррозвідки,
• Службі військової розвідки,
• Центральному антикорупційному бюро,
• Державній службі охорони,
• Управлінню у справах іноземців,
• міністру з питань праці,
• міністру у справах сім'ї,
• закладові соціального страхування,
• органові, уповноваженому видавати сімейні виплати.
Як довго будуть зберігатися дані
Дані з реєстру PESEL, а також з реєстру громадян України видалятися не будуть.
Ваші права
Ви маєте право:
• доступ до ваших даних та даних осіб, над якими ви маєте законну опіку (наприклад, дітей),
• вимагати їх виправлення.
Право подавати скарги до контролюючого органу
Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних: вулиця Ставкі 2, (Stawki), 00-193 Варшава.
Джерело походження персональних даних
Дані до реєстру PESEL вноситься органом ґміни.
Дані до реєстру громадян України вносяться органом гміни.
Зобов'язання надати дані
Надання даних є обов’язком, що випливає із закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Senyszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-16 12:27:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-16 12:27:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16 12:27:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana na stanowisku IOD

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 3 sierpnia 2021 r. stanowisko IOD  w tut. urzędzie objął pan Piotr Dowhan, tel, 535-727-700,  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-09 12:19:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-09 12:19:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-09 12:19:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ośna Lubuskiego z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, fax + 48 95 757 50 80, email: ), zwany dalej „Administratorem”.
   
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Piotr Dowhan, adres e-mail: , nr telefonu 535-727-700).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków, udzielania odpowiedzi na  skargi  i  wnioski,  przekazywania  skarg  do właściwych organów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  8  stycznia  2002r. w  sprawie  organizacji  przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5poz. 46).
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku danych podanych dobrowolnie na podstawie zgody – podstawa prawną ich przetwarzania będzie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
   
 5. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od kategorii archiwalnej na terenie Archiwum Zakładowego, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, po czym zostają zniszczone, bądź przeniesione do Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
   
 6. Dane osobowe będą udostępniane organom właściwym do załatwienia skargi/wniosku, podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
   
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa jest niezbędne w celu realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
   
 8. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 9. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
   
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, jak również  możliwości ich poprawiania (sprostowania), ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   
 11. Administrator oświadcza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-17 11:02:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-17 11:03:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-09 12:16:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Senyszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-16 14:59:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-16 14:59:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16 14:59:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna Rodo- ewidencja ludności - po 1 lipca 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Senyszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 14:28:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 14:38:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03 14:38:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim (ZFŚS)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim (ZFŚS)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ośna Lubuskiego, zwany dalej „Administratorem” z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, fax + 48 95 757 50 80, email: ).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (dane kontaktowe: Monika Matela, adres e-mail: , nr telefonu 530 114 832).
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez komisję socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim wyłącznie w celu:
a) przyznania świadczenia socjalnego,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) realizacji celów rachunkowych,
d) realizacji celów podatkowych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a takżeart. 9 ust. 2 lit b) RODO (zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) w zw.
  z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2018, poz. 1316) oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim.W zakresie wykraczającym poza wymagania ustawy - zgodnie z podstawą art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda.
 2. Podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przesłanek z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także art. 9 ust. 2 lit b) RODO jest wymagane w celu uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast podanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO jest dobrowolne.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  b) podmiotom współpracującym w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, a zwłaszcza dostawcom usług: księgowych, prawnych, doradczych
  oraz wspierających dochodzeniu należnych roszczeń -  w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
  c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem że w celu dochodzenie roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
 1.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2.  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 11:39:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 11:48:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 12:12:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Monitoring wizyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
 
 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Ośna Lubuskiego (adres: ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, fax  + 48 95 757 50 80, email: ).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Monika Matela, adres e-mail: , nr telefonu 530 114 832).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom/instytucjom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) zgodnie z zapisami regulaminu.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Urbaniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Urbaniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-14 09:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-14 09:55:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-14 09:55:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Transmitowanie i nagrywanie obrad Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ośno Lubuskie (adres: Urząd Miejski – Ratusz Miejski ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 60 29, fax  + 48 95 757 50 80, email: )
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Moniką Matela pod adresem e-mail: .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
.wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
MONIKA MATELA
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MONIKA MATELA
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-15 07:48:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-15 07:48:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-15 07:49:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji