ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-01 13:44:30 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim

Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie (częściowo) nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 • Na stronie istnieją informacje przekazywane jedynie za pomocą koloru.
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst.
 • Grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Przy błędnie wypełnionych polach w formularzach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane.
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.
 • Zwiększając odstęp w tekście pomiędzy wierszami następuje utrata treści lub jego nachodzenie na siebie.
 • Nie zapewniono celu linku (w kontekście).
 • Strona nie posiada mechanizmów pozwalających uniknięcia przypadkowej aktywacji jej elementów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Słomczewska.
 • E-mail:
 • Telefon: 957571331

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Ośna Lubuskiego
 • Adres: ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie
 • E-mail:
 • Telefon: 957576029

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostęp do budynku przez drzwi frontowe, poprzedzone trzema stopniami.
 2. Budynek dwupiętrowy. Brak wind, pochylni i platform. Na potrzebę osób niepełnosprawnych, pracownicy Urzędu z pomieszczeń na piętrze zejdą na dół, by obsłużyć interesanta.
 3. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizulany i dotykowy lub w sposób wizulany i głosowy. 
 4. Brak dostosowanej toalety.
 5. Budynek wyposażony jest w stanowiskową pętle indukcyjną w sekretariacie, a także w pętlę przenośną. Pętla przenośna dostępna jest do odbioru w sekretariacie i przeznaczona jest dla osbób słabosłyszących w celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim.
 6. Na parkingu przy ratuszu znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 8. Podczas wizyty w Urzędzie możliwe jest połączenie się z tłumaczem języka migowego online w czasie rzeczywistym.
  Po wejściu do budynku, na parterze po prawej stronie należy wejść do Sekretariatu. Wchodząc tam, trzeba poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Osoby uprawnione mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez: 
 • wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, 69-220 Ośno Lubuskie
 • korzystanie z poczty elektronicznej: l
 • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /samorzad/skrytka
 •  

Inne informacje i oświadczenia

Brak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony