ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-01 13:44:30 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Urząd Miasta Ośno Lubuskie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href="http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie" id="a11y-url">strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ośno Lubuskie</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2012-11-26</span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2020-09-15</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,</li>
<li>Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,</li>
<li>Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,</li>
<li>Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,</li>
<li>Strona używa grafik aby przedstawić tekst,</li>
<li>Zwiększając odstęp w tekście pomiędzy wierszami następuje utrata treści,</li>
<li>W kodzie HTML nie zawarto tytułu opisowego strony,</li>
<li>Nie zapewniono celu linku (w kontekście),</li>
<li>Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,</li>
<li>Strona nie posiada mechanizmów pozwalających uniknięcia przypadkowej aktywacji jej elementów,</li>
</ul>
Wyłączenia:
<ul>
<li>mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-10-01</span>. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id=”a11y-audytor”> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. </span></p>
<h3> Skróty klawiaturowe</h3>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>
<h3 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h3>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Paulina Słomczewska</span>, <span id="a11y-email"> </span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">957571331</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/" target="_blank">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.
</p>
<h3 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h3>
<ol>
<li>Dostęp do budynku przez drzwi frontowe, poprzedzone trzema stopniami./li>
<li>Budek jednopiętrowy. Brak wind. Na potrzebę osób niepełnosprawnych, pracownicy Urzędu z pomieszczeń na piętrze zejdą na dół, by obsłużyć interesanta.</li>
<li>Brak dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. </li>
<li>Na parkingu przy ratuszu znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,</li>
<li>Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.</li>
<li>W Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:<ul>
<li>wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Miejski w Ośnie Lubsukim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, 69-220 Ośno Lubuskie,</li>
<li>korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: ,</li>
<li>przesyłanie faksów: nr faksu (95) 757-50-80,</li>
<li>korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /samorzad/skrytka.</li>
</ul></li>
</ol>
<h3 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h3>
<p>Aplikacja na system Android: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sputniksoftware.osno">eOśno Lubuskie</a></p>
<p>Aplikacja na system IOS: <a href="https://apps.apple.com/app/id1440573861?fbclid=IwAR2YqmFIWd4Eyxmf8_L-QZBFN3O7tYMCDfLn4oaFNlLDaOiidvXCXM2LVsU">eOśno Lubuskie</a></p>
<p>Aplikacja na system Windows Phone: <a href="https://www.microsoft.com/pl-pl/search?q=eo%C5%9Bno">eOśno Lubuskie</a></p>
« powrót do poprzedniej strony