ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-01 13:44:30 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim

Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie (częściowo) nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 • Na stronie istnieją informacje przekazywane jedynie za pomocą koloru.
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst.
 • Grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Przy błędnie wypełnionych polach w formularzach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane.
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.
 • Zwiększając odstęp w tekście pomiędzy wierszami następuje utrata treści lub jego nachodzenie na siebie.
 • Nie zapewniono celu linku (w kontekście).
 • Strona nie posiada mechanizmów pozwalających uniknięcia przypadkowej aktywacji jej elementów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Słomczewska.
 • E-mail:
 • Telefon: 957571331

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Ośna Lubuskiego
 • Adres: ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie
 • E-mail:
 • Telefon: 957576029

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostęp do budynku przez drzwi frontowe, poprzedzone trzema stopniami.
 2. Budynek jednopiętrowy. Brak wind, pochylni i platform. Na potrzebę osób niepełnosprawnych, pracownicy Urzędu z pomieszczeń na piętrze zejdą na dół, by obsłużyć interesanta.
 3. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizulany i dotykowy lub w sposób wizulany i głosowy. 
 4. Brak dostosowanej toalety.
 5. Brak urządzeń do osługi osób słabosłyszących, np. pętli indukcyjnych.
 6. Na parkingu przy ratuszu znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 8. Podczas wizyty w Urzędzie możliwe jest połączenie się z tłumaczem języka migowego online w czasie rzeczywistym.
  Po wejściu do budynku, na parterze po prawej stronie należy wejść do Sekretariatu. Wchodząc tam, trzeba poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Osoby uprawnione mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
  • wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, 69-220 Ośno Lubuskie
  • korzystanie z poczty elektronicznej: l
  • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /samorzad/skrytka

Inne informacje i oświadczenia

 

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony