ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-13 14:38:49 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
DNIA 19 LISTOPADA 2019 r. O  GODZ. 13:00
W  SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU MIEJSKIEGO
W  OŚNIE  LUBUSKIM  ODBĘDZIE SIĘ
WSPÓLNE  POSIEDZENIE KOMISJI  RADY MIEJSKIEJ
DS. GOSPODARKI I DS. SPOŁECZNYCH
 
 
 
Proponowany  porządek  posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie materiałów na IX Sesję Rady Miejskiej m.in.:
    3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
    3.2. Projekt stawek podatków i opłat lokalnych, w tym: 
                  - stawki podatku od nieruchomości,
                  - stawki podatku rolnego,
                  - stawki podatku leśnego,
                  - stawki podatku od środków transportowych,
                  - stawki opłaty targowej,
                  - stawki opłaty miejscowej.

           3.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
           3.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
           3.5. Projekt uchwały przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
           3.6. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Ośno Lubuskie.
           3.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
           3.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
           3.9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Ośno Lubuskie.
         3.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
         3.11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim.
         3.12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 12 września 2019r. oraz w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
         3.13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2018/2019.
         3.14 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018r.
  1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
  2. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca komisji ds. społecznych ( - ) Beata Wieczorek
             Przewodniczący komisji ds. gospodarki ( - ) Robert Brychcy
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony