ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-08 12:57:54 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 15 MAJA 2020r., /PIĄTEK/,
O GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatków od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     (-)  Henryk Łapko