ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

V sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-12 09:09:26 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

V Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim odbędzie się  w   dniu  17  czerwca 2015 r o godz. 14.00   w  sali   posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1. Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
●  przyjęcie protokołu  z  IV  Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  V  Sesji Rady Miejskiej,
2.  Informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie za 2014r.
3.  Informacja dot. realizacji projektu „Drogi dla natury” w gminie Ośno Lubuskie.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zm. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Ośnie Lubuskim na okres 10 lat.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za amatorski połów ryb w jeziorze Reczynek.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych będących w Zarządzie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie położonych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Ośno Lubuskie.
13.  Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2015r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015r. na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  „Regulaminu ośrodka wczasowo-wypoczynkowego nad jeziorem Reczynek”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia  liczby punktów za każde z  kryteriów oraz  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
20. Informacja z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim za 2014r.
21. Informacja z realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim za 2014r.
22. Informacja z realizacji zadań Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie  Lubuskim za 2014r.
23. Informacja z realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Smogórach za 2014r.
24. Informacja z realizacji zadań Samorządowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim za 2014r.
25. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie za 2014r. :
      a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014r.,
       b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego,
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi   na bezczynność organu - Burmistrza Ośna Lubuskiego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów sołtysa  i  rady sołeckiej sołectwa Trześniów.
28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.       
29. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
30. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
31. Zamknięcie obrad  V  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                 Z    poważaniem
(-) Henryk Łapko
Przewodniczacy Rady Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-12 09:09:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-12 09:09:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-12 09:12:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1489 raz(y)