ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

VIII sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2015-12-11 09:31:35 przez Ewa Urbaniak

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  17  GRUDNIA  2015r., O  GODZ. 14.00
W  SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  VIII  SESJA  RADY MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM

    Porządek  obrad Sesji Rady Miejskiej :        
1. Sprawy  organizacyjne :
•    otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie quorum,
•    przyjęcie protokołu  z VII Sesji  Rady Miejskiej,
•    przyjęcie porządku obrad  VIII  Sesji Rady Miejskiej,
2. Informacja dot. podsumowania projektu pn. „Drogi  dla Natury”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  2016r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia  ze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ośno Lubuskie do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie  wykonania  „Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w  m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska  ( w  obrębie  m. Kochań ).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid.Trześniów, gmina Ośno Lubuskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ośno Lubuskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno  Lubuskie na 2016r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym  Gminy Ośno Lubuskie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów w Gminie Ośno Lubuskie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2016r.
20. Informacja odnośnie analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2014r.
21.  Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie  międzysesyjnym.
22. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
23. Zamknięcie obrad  VIII  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Ośnie Lubuskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-11 09:30:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-11 09:31:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 09:31:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1286 raz(y)