ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-22 12:04:53 przez Mateusz Sołtys

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
DNIA  27 CZERWCA 2018r., O  GODZ.13.00
W SALI  NARAD  URZĘDU   MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE  SIĘ  XXIV SESJA  RADY  MIEJSKIEJ
W  OŚNIE   LUBUSKIM
Porządek  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej :
1.  Sprawy  organizacyjne :
●  otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie prawomocności obrad,
●  przyjęcie protokołu  z  XXIII Sesji Rady Miejskiej,
●  przyjęcie porządku obrad  XXIV Sesji  Rady Miejskiej,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów,gmina Ośno Lubuskie.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ośno Lubuskie w miejscowości Trześniów.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic:Konwaliowej i Kościuszki.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy na 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017r., w tym.:
 
a)  podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania  budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2017r.
 
b)   podjęcie  uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i  transportu nieczystości ciekłych.
 
14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXII/223/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie wykonania zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m.Ośno Lubuskie ul. Radachowska (w obrębie m.Kochań)” w 2018r.
 
15. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu na  realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F Smogóry- Boczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej nr 92 na odcinku 1370 mb w km od 2+430 do km 3+800”.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29.09.2016r. w sprawie: zakazu  używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze  wodnym  na  terenie  gminy  Ośno  Lubuskie.
 
17. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2009 Rady Miejskiej w Ośnie  Lubuskim z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach  i  przedszkolach prowadzonych przez gminę Ośno Lubuskie
 
18. Podjęcie  uchwały w sprawie  skargi  mieszkańca  na  działalność  Burmistrza  Ośna Lubuskiego.
 
19. Sprawozdanie  Burmistrza Ośna  Lubuskiego  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym.
 
20. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania.
 
21. Zamknięcie  obrad  XXIV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                     (-)  Henryk  Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Rożnowksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Rożnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 12:03:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Sołtys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 12:04:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Sołtys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21 11:41:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1236 raz(y)