ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

VI Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-18 13:21:55 przez Kinga Brzostek

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
DNIA 27 CZERWCA 2019R., O GODZ. 13:00
W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA RADY MIEJSKIEJ
W OŚNIE LUBUSKIM
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 
1.Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej,
  • przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej,
2.Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w 2018 roku;
3.Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach;
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.;
5.Raport o stanie gminy za rok 2018
1)debata nad raportem o stanie gminy
(poniżej w załączeniu informacja dla mieszkańców dot. debaty nad raportem o stanie gminy)
2)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ośna Lubuskiego wotum zaufania;
6.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018r., w tym:
1)sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.
3)opinia Komisji Rewizyjnej Ray Miejskiej w Ośnie Lubuskim o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r.
4)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2018r.
5)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ośna Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018r.
6)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
7)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego;
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
8. Podjęcie uchwąły w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gminy Ośno Lub.;
9.Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim za 2018r.;
10.Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.;
11.Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
12.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko
 
Informacja dla mieszkańców dot. debaty nad raportem o stanie gminy
   W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami -w gminie do 20000 mieszkańców -co najmniej 20 osób.
   Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
w załączeniu - raport o stanie gminy
w załączeniu- wzór formularza zgłoszenia do udziału w debacie