ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-06 11:54:10 przez Paulina Słomczewska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 r., /CZWARTEK/,
O GODZ.13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO 
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie materiałów na VIII Sesję Rady Miejskiej m.in.:
  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 20.12.2019r.
   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
  3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
   i wykupu.
  4. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja
   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
  5. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
   w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych
   i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
   oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
 4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania   
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
                                                                                                                                                                   Z  poważaniem
                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                  (-)  Henryk Łapko